دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸
Word Is Mightier than Swordچنین گفت کائین تخت و کلاه
کیومرث آورد و او بود شاه
چو آمد ببرج حمل آفتاب
جهان گشت با فرّ و آئین و آب
بتابید از آن سان ز برج بره
که گیتی جوان گشت از آن یکسره
کیومرث شد برجهان کدخدای
نخستین بکوه اندرون ساخت جای


فردوسی جاویداننوروزتان پیروز

بخش ها

آرشیو ماهیانه

مطالب تازه