دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، کامران منش طرار

آقای دادستان *سابق* جرایم پزشکی

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

س.ح:
آقای دادستان جرایم پزشکی!!!
مصاحبه مهرداد افتخار* سند روشن مداخله غیرمجاز در امور تخصصی پزشکی است!!! شما بدون وجود شاکی خصوصی هم می توانید به این قضیه ورود کنید!!! این شخص رییس مرکز تحقیقات بهداشت روان و دبیر علمی!!!! کنگره جعلی صنعتی!!!! است!!!
هنوز می خواهید باور کنیم که در دادسرای شما ضوابط حاکم است نه روابط؟؟!!!

*

https://download.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA/

 

 

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=34835

  تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶، ساعت: 14:04