چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر مستعفی بهداشت

آه برره، یادت بخیر!

یکشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۴

مهدیه مرادپور:

 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دکتر رسول خضری گفت:”وزارت بهداشت پیشانی دولت شده و توانسته اعتبار و آبرو برای دولت کسب کند…”*
من این واقعیت را در سایت انجمن فرویدی این گونه می بینم:
 
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ بخش اول
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ بخش دوم
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C-2/
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ بخش سوم
https://freudianassociation.org/15201-2/
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ بخش چهارم
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C-5/
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ بخش پنجم
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C-6/
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ ادامه بخش پنجم
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C-7/
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ بخش ششم
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C-8/
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ ادامه بخش ششم
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C-9/
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ بخش هفتم
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C-11/
جهانی کردن و «دولتی» کردن موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ ادامه بخش هفتم
https://freudianassociation.org/15484-2/
 
*اصلاً کل درآمد نفت را بدهید به این بابا جان وزیر تا باهاش «تیتر یک» همه روزنامه‌های جهان را بخرد
https://freudianassociation.org/15525-2/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15965

  تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۱۳