جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

از دو حال خارج نیست: یا نویسندگان اصل ۱۳۱ بر این باور بوده اند که معاون اول هیچ نقشی در تخلفات رییس جمهور ندارد و یا… او در فوت رییس جمهور هم دخیل است!!

تخلفات رئیس جمهور-عدم توانایی رئیس جمهور-عزل رئیس جمهور-تخلف رئیس جمهور

 
در صورت تخلف یا عدم توانایی رییس جمهور از انجام وظایف قانونی، تکلیف چیست؟

در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور در صورت تخلف یا عدم توانایی رییس جمهور از انجام وظایف قانونی خویش ، به دو طریق از کار خود برکنار می شود: ۱. در صورتی که دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس جمهور رای دهند و رهبری هم رای آن ها را تصویب نماید. مطابق اصل ۸۹ ( بند ۲) قانون اساسی پیرامون استیضاح و برکناری رییس جمهور چنین بیان می دارد : « در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.» ۲. در صورتی که دیوان عالی کشور حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش بدهد و حکم مذکور مورد تصویب رهبری قرار گیرد. براساس بنده ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رئیس جمهور می‌باشد. عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور رئیس جمهور را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. ( ر.ک : اصل ۱۱۰ قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظائف و اخیتارات و مسئولیتهای رئیس جمهور مصوب ۱۳۶۵). همچنین علاوه بر موارد فوق اصل ۱۳۰ قانون اساسی در زمینه استعفای رئیس جمهور چنین بیان می نماید :« رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد». و بالآخره اینکه مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند».

 

منبع: پرسمان

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=51710

  تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹، ساعت: ۱۱:۱۹