نمایشگاه “ایران: مهد تمدن” تا نوامبر ۲۰۱۸ در شهر آسِن در شمال هلند دایر خواهد بود؛ فرصتی نادر برای پژوهشگران و دوستداران تمدن ایران، به ویژه آنهایی که امکان سفر به ایران را ندارند.