چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

ای بابا! سند اجماعی می نویسید و از حاذق ترین روانپزشکان کشور مستقر در بیمارستان ایران و پزشکی قانونی نظرخواهی نمی کنید؟!

تدوین «سند اجماعی انجمن علمی روان‎پزشکان ایران»

 

باتوجه به شیوع وباربیماری‌های روانی، ارتقای سلامت روانی که ازاولویت‌های نظام سلامت درکشوراست؛ و طبیعتاً پرداختن به آن نیازمندمشارکت نهادهاو سازمان‌های مختلف مرتبط ودخیل دراین موضوعاست. واحدهای مرتبط در وزارت بهداشت، و نیزگروه‌های آموزشی دانشگاهی کشورتا به حال نیزکوشیده‌اندتا نقش خود را در ارایه‌ی نظرات کارشناسیی ااجرای طرح‌های مختلف ایفا نمایند؛ اما انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، به عنوان نهاد علمی متشکل از گروه‌های مختلف روان‌پزشکان ایران می‌تواند نقشی برجسته درگردآوری دیدگاه گروه‌های مختلف و گسترده‌تر یاز روان‌پزشکان کشور داشته باشد و بکوشد تا با جلب مشارکت طیفی وسیع‌تر از افراد وگروه‌های تأثیرگذار و مرتبط و با استفاده ازفرایندهای دست‌یابی به اجماع نظر نقش ویژه‌ای در ارایه‌ی دیدگاه‌های مشورتی به افراد، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط باسلامت روان داشته باشد.
این انجمن کوشیده است تا با روش‌های مختلف، ازجمله برگزاری منظم همایش‌ها و برنامه‌های آموزشی در زمینه‌های مرتبط، به ارتقای دانش در بدنه‌ی متخصصان مرتبط باسلامت روان بپردازد و علاوه برآن، در سال‌های گذشته نقش کارشناسی و مشورتی خود را برای وزارت بهداشت و سایر سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی با سلامت و سلامت روان مربوط‌اند ایفا نماید.
برطبق ماده‌ی ۷ اساس‌نامه‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، بخشی از وظایف آن،به شرح زیر است:
۱ـ۷ـایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی،آموزشی وتبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایرکارشناسانی که به نحوی درشاخه‌های گوناگون رشته‌ی مرتبط با انجمن فعالیت دارند.
۲ـ۷ـهم‌کاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان‌هایی که به نحوی با فعالیت‌های انجمن مرتبط هستند، در برنامه‌ریزی امورآموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی.
۳ـ۷ـتعامل و هم‌کاری با مراجع ذی‌صلاح در زمینه‌ی بازنگری و ارزش ‌یابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی‌ـدرمانی، مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش‌آموختگان مقلطع مختلف علوم پزشکی.
انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، در دوره‌ی جدید فعالیت و در جهت انجام وظایف خود، و براساس برداشتی که از اولویت سلامت در دولت جدید، و تمایل وآمادگی بیش‌ترِ وزارت بهداشت و مسؤولان آن برای استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان رشته‌های مختلف دارد، مصمم شد تا در اجرای این بخش از وظایف خود فعالانه‌تر عمل کند. به همین منظور، «کمیته‌ی تدوین سند اجماعی انجمن علمی روان‎پزشکان ایران برای سلامت روان»، متشکل از هم‌کاران عضو انجمن، مسؤول برنامه‌ریزی و پیش‌برد این کار شد و درروز ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ کارگاهی را با دعوت از روان‌پزشکان کشور، شامل مدیران گروه‌های آموزشی روان‌پزشکی سراسرکشور ،مسؤولان یا نمایندگان کمیته‌ها و شاخه‌های استانی انجمن،کارشناسان و مسؤولان دفتر سلامت روانی‌ـاجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، و نمایندگانی از گروه‌های دیگر روان‌پزشکان بخش خصوصی و دولتی، پیش‌کسوتان و جوانان برگزارکردکه اینکارگاه در نهایت باحضور ۵۵ نفر از هم‌کاران از برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست و کارگاه مشورتی، هم‌اندیشی در زمینه‌ی مهم‌ترین مسایل سلامت روان و روان‌پزشکی کشور بود، تا با تعیین مهم‌ترین محورهای مرتبط با آن، وضعیت موجود، مشکلات و راه‌کارهای پیش‌نهادی بررسی شود؛ و در ادامه‌ی این روند بیانیه‌ ی اعلام نظر اجماعی انجمن برای ارتقای سلامت روان کشور تدوین شود.
براساس نظرات شرکت‌کنندگان دراین کارگاه، محورهای اصلی برای بحث و بررسی تعیین شد؛ و برای هر محور کارگروه‌ی متشکل از تعدادی از هم‌کاران تشکیل شد. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از ارایه‌ی گزارش اولیه‌ی هرکارگروه، و بحث کلیه‌ی حاضران درکارگاه همان روز، مسؤول هرکارگروه با مشارکت و مشورت سایر اعضا، گزارش تفصیلی کارگروه را آماده کردند تا درباره‌ی آن از هم‌کاران روان‌پزشک و اعضای انجمن علمی روان‌پزشکان ایران نظرخواهی شود. بعد از نظرخواهی از اعضای انجمن و نیز کمیته‌های علمی و شاخه‌های استانی انجمن گزارش کارگروه‌ها بازبینی شدند و در نهایت متن «سند اجماعی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران درباره‌ی سلامت روان (ویراست نخست‎ـ۱۳۹۳)» و خلاصه‌ی اجرایی آن تهیه و بعد از طرح اولیه در مجمع عمومی سالیانه‎ی انجمن، در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳ در هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‎پزشکان ایران تصویب شد.
بر این باوریم که اجماع نظر اعضای انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، باپشتوانه‌ی دانش و تجربه‌ی همه‌ی اعضای آنکه در سراسرکشور و درموقعیت‌های مختلف، از نزدیک و به طور جدی و دل‌سوزانه با سلامت روان جامعه در ارتباط هستند، می‌تواند بازتاب‌دهنده‌ی دیدگاه‌های بخشیم هم و تأثیرگذار از متخصصان سلامت روان این کشور باشند و امیدواریم بتوانیم باطی این فرایندگام نخست را در رسیدن به اجماع نظرهم‌کاران‌مان درسراسرکشور و همه‌ی گروه‌های آموزشی و شاغلان در بخش‌های دولتی و خصوصی برداری موبا انعکاس آن به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مسؤولان مرتبط در جهت انجام وظیفه‌ی کارشناسی و مشورتی انجمن گام برداریم و علاوه برآن، ازاین اجماع نظر به عنوان نقشه‌ی راه و اولویت‌های موجود، برای فعالیت‌های بعدی انجمن استفاده کنیم. طبق برنامه‎ریزی انجام‌شده قرار است این متن‌ها با فواصل زمانی مناسب بررسی شوند و ضمن ارزیابی میزان دست‌یابی به اهداف درنظر گرفته‌شده و پی‌گیری آن، به تناسب زمان مورد بازبینی شوند و ویراست‌های بعدی آن نیز تهیه و در اختیار مسؤولان و نهادهای مرتبط قرار گیرد.
در این مرحله، متن «خلاصه‎ی اجرایی سند اجماعی انجمن علمی روان‎پزشکان ایران برای سلامت روان (ویراست اول‎ـ ۱۳۹۳)» در اختیار وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است و امیدواریم بتوانیم به طور حضوری نیز با برگزاری نشستی جزییات مطالب را به ایشان اعلام کنیم و از دیدگاه‌ها و حمایت ایشان برای دست‌یابی به این موارد برخوردار شویم. متن نامه‌ی رییس محترم انجمن علمی روان‌پزشکان ایران و متن «خلاصه‎ی اجرایی سنداجماعی انجمن علمی روان‎پزشکان ایران برای سلامت روان (ویراستاول‎ـ ۱۳۹۳)» در پیوندهای همین صفحه می‌توانید ملاحظه کنید.
درادامه‌ی این متن، فهرست اعضای «کمیته‌ی تدوین سند اجماعی انجمن علمی روان‎پزشکان ایران برای سلامت روان» و نیز هم‌کارانی که در کارگاه برگزارشده شرکت داشتند و سهم اصلی را در تدوین این متن برعهده داشته‎اند، آمده است. علاوه بر حمایت هیأت مدیره‌ی محترم انجمن، به ویژه باید از زحمات و پی‌گیری‌های جناب آقای دکتر احمد جلیلی، رییس محترم انجمن علمی روان‌پزشکان ایران که موجبات انجام این کار را فراهم کردند، مسؤولان کارگروه‌ها که زحمت تهیه‌ی گزارش تفصیلی کارگروه خود را برعهده داشتند و نام‌شان در فهرست زیر مشخص شده است، و نیز جناب آقای دکتر مسعود احمدزاد اصل که سهم زیادی در بررسی نظرخواهی‌ها و تهیه‌ی خلاصه‌ی اجرایی سند داشتند سپاس‌گزاری کنیم.

 

اعضای کمیته‎ی تدوین سند اجماعی انجمن علمی روان‎پزشکان ایران برای سلامت روان (۱۳۹۳)
۱ دکتر احمد جلیلی
۲ دکتر سامان توکلی
۳ دکتر محمدرضا کاظمی
۴ دکتر رضا دانشمند
۵ دکتر رضا فرهودیان
۶ دکتر مسعود احمدزاد اصل

شرکت‌کنندگان در کارگاه تدوین سنداجماعی انجمن علمی روان‎پزشکان ایران برای سلامت روان (۱۳۹۳)
۱ دکتر مسعود احمدزاد اصل
۲ دکتر محمد اربابی
۳ دکترفروزانالیاسی
۴ دکتر عباس امید
(مسؤول کارگروه پیش‌گیری وارتقای سلامت روان)
۵ دکتر سپیده امیدواری
۶ دکتر همایون امینی
۷ دکتر مهدی بینا
۸ دکتر ارسیا تقوا
۹ دکتر سامان توکلی
۱۰ دکتر امیرحسین جلالی
(مسؤول کارگروه منابع انسانی و آموزش)
۱۱ دکتر احمد جلیلی
۱۲ دکتر علی جوهری
۱۳ دکتر احمد حاجبی
۱۴ دکتر ناصر حاجیان‏مطلق
(مسؤول کارگروه طرح تحول نظام سلامت،بیمه‌هاوتعرفه‌ها)
۱۵ دکتر نازنین حضرتی
۱۶ دکتر رضا دانشمند
(مسؤول کارگروه اعتیاد)
۱۷ دکتر علی دستغیب
۱۸ دکتر علی ربانی‌زاده
۱۹ دکتر فرزین رضاعی
۲۰ دکتر حسن رفیعی
۲۱ دکترحسنرییسی
۲۲ دکتر جلال شاکری
۲۳ دکتر حسن شاهرخی
(مسؤول کارگروه معیارهاو شیوه‌های مراقبت، تعیین حدودحرفه‌ای، و مرزهای صلاحیت حرفه‌ای)
۲۴ دکتر ونداد شریفی
۲۵ دکتر مهدی صابری
۲۶ دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
۲۷ دکتر مجید صادقی
۲۸ دکتر سیدسعید صدر
۲۹ دکتر سیدمهدی صمیمی اردستانی
۳۰ دکتر مهران ضرغامی
۳۱ دکتر حسن ضیاءالدینی
۳۲ دکتر سیده‌مهناز طواف‌زاده‌ی حقی
۳۳ دکتر جعفر عطاری‌مقدم
(مسؤول کارگروه ساختار، استانداردها و قوانین مرتبط با سلامت روان)
۳۴ دکتر گودرز عکاشه
۳۵ دکتر جواد علاقبندراد
۳۶ دکتر کاوه علوی
۳۷ دکتر احمد فخری
۳۸ دکتر فربد فدایی
۳۹ دکتر وحید فرنیا
۴۰ دکتر علی فرهودیان
۴۱ دکتر محبوبه فیروزکوهی
۴۲ دکتر علی قلعه‌ای‌ها
۴۳ دکتر محمدرضا کاظمی
۴۴ دکتر محمدرضا محمدی
۴۵ دکتر احمد محیط
۴۶ دکتر ربابه مزینانی
۴۷ دکتر غلامرضا میرسپاسی
۴۸ دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا
۴۹ دکتر مهدی نصراصفهانی
۵۰ دکتر حمیدرضا نقوی
۵۱ دکتر احمدعلی نوربالا
۵۲ دکتر علیرضا نوروزی
۵۳ دکتر محمدعلی همتی
۵۴ دکتر مرتضی واعظی
۵۵ دکتر مجتبی یاسینی

 

متن کامل «سند اجماعی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران درباره‌ی سلامت روان (ویراست نخست‎ـ۱۳۹۳)» نیز متعاقباٌ در اختیار هم‌کاران گرامی قرار داده خواهد شد.
دکتر سامان توکلی
دبیر انجمن علمی روان‎پزشکان ایران

 

منبع: انجمن علمی روانپزشکان ایران


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7301

  تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۳، ساعت: ۱۲:۴۰