سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۶۶)

 ساعت شروع: ۱۱:۲۱ – ساعت پایان: ۲۱:۴۲

۶۳۱۴۴۰ – ۹۳۴۹۴۱

۴۸۲۹۸۳ ۴۳۸۹۰۰

۱۰۲۱۱۴ -۰۶۴۶۹۷

۶۱۱۹۴۰ ۲۲۱۲۹۸

۱۹۵۳۴۱ -۶۸۰۶۰۴

۴۷۱۹۲۷ ۴۲۵۵۲۳

۱۹۵۶۵۴۵۳۳۲

۷۴۳۴۹۳ -۹۶۰۱۴۷

۸۸۷۳۴۰ -۵۴۸۸۰۷ -۸۱۳۱۱۳

۰۴۶۴۹۲ -۰۱۹۴۸۹

۸۴۱۹۹۵ -۹۸۱۷۴۷

۰۲۴۲۶۷ – ۴۳۵۵۴۷

۱۹۶۴۷۳۹۵۵۱

۴۲۴۳۱۱ – ۵۹۷۱۲۶

۳۵۸۷۴۵ – ۰۰۰۱۴۶

۲۰۱۳۹۹ – ۳۷۶۹۵۷

۹۷۴۱۷۸ -۶۵۶۰۷۴

۲۲۴۹۸۹ – ۴۱۱۹۰۴

۰۰۴۷۷۷ -۴۴۴۹۰۶

۳۱۷۹۹۸ -۴۹۲۹۴۵

۶۷۱۳۰۳ -۱۸۷۵۷۴

۱۷۷۰۴۶ ۲۶۱۹۰۲

۴۷۰۰۸۶۶۱۷۹


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65555

  تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱، ساعت: ۱۶:۱۶