سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۶۸)

 ساعت شروع: ۲۰:۰۰ – ساعت پایان: ۲۳:۰۰

۲۲۴۹۸۹ -۴۱۱۹۰۷

۰۰۴۷۷۵ – ۴۴۴۹۰۶

۳۱۷۹۹۸ – ۴۹۲۹۴۵

۶۷۱۳۰۳ – ۱۸۷۵۷۴

۱۷۷۰۴۶ – ۲۶۱۹۰۲

۸۵۵۹۶۰۱۸۰۵

۰۹۰۴۱۲۷۸۷۱

۲۲۴۹۸۹ – ۴۱۱۹۰۵

۰۲۳۶۸۲ -۰۵۱۹۷۰

۹۰۷۶۵۱ -۱۲۱۴۱۵

۳۷۱۹۴۱ -۴۹۰۵۰۰

۱۷۲۲۷۶ -۷۶۴۴۵۶

۷۱۴۹۸۳ -۲۱۶۳۷۴

۱۲۴۲۴۰۴۰۲۹

۵۳۹۹۹۶ – ۳۴۰۶۸۹


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=65672

  تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱، ساعت: ۲۳:۱۲