یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

برای اطلاع دوستانم در سیلیکون ولی (۷۷)

ساعت شروع: ۱۹:۵۹، ساعت پایان: ۲۳:۵۹

۱۱۱۹۵۰ – ۵۰۳۹۴۸

۱۹۸۰۶۹ – ۶۹۷۸۸۸

۳۵۶۴۷۸ – ۴۹۵۶۴۴

۱۴۵۲۸۲ – ۴۷۷۰۳۰

روز دادگاه ۱۲ بهمن است

۲۵۹۴۷۲ – ۲۱۳۸۹۷

۹۶۹۶۶۱ – ۶۸۵۶۷۹

۱۶۵۷۲۴ – ۹۱۵۵۹۹

تاریخ ۱۲ بهمن به نظرم آشناست

۷۹۲۹۶۰ – ۶۴۵۵۹۰

۲۶۶۰۲۹ – ۸۳۶۲۶۴

۴۴۲۳۰۷ – ۵۹۶۳۴۸

نفر سوم گروه نجف روزنی است. سیلیکون ولی ۷۶

۶۰۳۳۹۲ – ۸۲۸۸۸۲

۹۲۵۷۰۳ – ۲۴۹۱۴۴

۹۱۴۱۵۹ – ۳۱۳۲۱۲

۲۰۳۷۴۳ – ۶۶۲ ۳۲۷

۶۰۳۳۹۲ – ۸۲۸۸۸۲

هر چه فکر کردم به یاد نیاوردم ۱۲ بهمن چه خبر شده

۴۱۰۳۱۹ – ۵۸۵۱۴۵

۲۳۵۵۰۷ – ۹۶۱۱۵۸

۰۸۹۴۵۳ – ۰۴۲۹۹۱

۹۵۳۵۵۴۹۱۰۵

من توی دهن این دولت می زنم

۱۹۰۳۷۱۲۶۱۱

۷۳۵۲۰۷۷۶۸۲

۲۵ و ۴۰… ۵۳ و ۶ ها ها ها


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=66035

  تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱، ساعت: 23:31