پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، مافياي روان

بشتابید بشتابید و محلل خود را در انستیتو روانپزشکی تهران بیابید!

چهارشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۵

سمیه ر.:
بشتابید!
بشتابید!
“انستیتو روانپزشکی تهران”۱ بهترینِ محلل ها را در اختیار شما قرار می دهد تا اگر از شوهرتان ترس برتان داشته بتوانید با هیبت ترسناک او کنار بیایید!
بشتابید!
بشتابید!
دکتر افتخار!
او چیزی دارد که فقط خودش دارد!
“فقط”۲ خودش “تجویز”۳ می کند و “از طریق خودشون به بیمار داده”۴ می شود.
“ویبرا تور”۵ افتخار!
بشتابید!
بشتابید!
چیزی که “از هیچ جای دیگه ای قابل تهیه نیست.”۶
خانمهایی که “کاملا غیر ارادی”۷ از شوهرتان و قطعاتش می ترسید، حق هم دارید ولی “ارزش یک زندگی و شادی از در کنار همسر بودن خیلی بیشتر از اینهاست.”۸ پس فرصتی به ” دستگاه”۹ “دکتر” بدهید تا از “طریقی این ترس و انقباض از بین”۱۰ برود و این “طریق”۱۱ تنها نزد “مهرداد افتخار؛ «روانکاو»ی ویبراتور به دست در «پایین» «تخت روانکاوی»!!!”۱۲ است.
“انستیتو روانپزشکی تهران” “«روانکاو»ی ویبراتور به دست” را به شما معرفی می کند.
بشتابید! و این فرصت “نصب و تعویض در محل” را از دست ندهید!
بشتابید و این فرصت را از دکتر “دستگاه” “به دست نگیرید”…

موارد ۱ تا ۱۲ از مطلب “مهرداد افتخار؛ «روانکاو»ی ویبراتور به دست در «پایین» «تخت روانکاوی»!!!”
https://freudianassociation.org/?p=29845


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=31390

  تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۳۴