چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان، مافياي روان، وزارت بهداشت

حق من و افرادی چون من را ضایع کردند برای منفعت کسانی که حتی محل تحصیلشان قابل ردیابی نیست و مافیای روان!

پنج شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۵

نرگس م:
برای مشکلات و مسائلم هزار در را زدم، آرام نگرفتم، درجستجوی درها ، در روانکاوی را دیدم به سمتش رفتم قدم نهادم در آن، داشتم نفس می کشیدم ، بعد از سال ها زنده بودن را حس می کردم که بازرسین وزارت بهداشت نیز برای بازرسی در مرکز روانکاوی آفریقا را زدند و تنها روانکاو کشورمان که طبق ضوابط جهانی روانکاو است و برای فعالیت از وزارت کشور مجوز دارد، را برای اینکه روانکاو ایرانمان به کسانی که به اسم روانکاوی فقط ملت را سرکیسه می کردند، اجازه نداده بودند؛ آن جا را بازرسی کردن، آن ها دفاترتلفن این مرکز روانکاوی را با خود بردند! برای تنها روانکاو ایران و انجمن فرویدی پرونده ساختند و آن ها را به جرم ساختگی در زندان انداختند!
این حق من بود حق همه کسانی که در کشورشان یک روانکاو واقعی وجود داشت ،بود که از محضر این روانکاو استفاده کنیم . ولی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشورمان به همراه بر و بچه ها نگذاشتند!!!
حق من و افرادی چون من را ضایع کردند برای منفعت کسانی که حتی محل تحصیلشان قابل ردیابی نیست و مافیای روان!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22937

  تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۷:۳۸