چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

حکمرانی و دوستی در سیاست از منظر فروید

 همایش های انجمن علوم سیاسی ایران

شماره    عنوان     نوبسنده    مدرک تحصیلی
۱    مطالعات فرهنگی؛ مفصل بندی سیاست دوستی    اسماعیل حسام مقدم/ فاطمه امیری    کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی/ کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی
۲    جایگاه «دوستی» در نظام معنایی مشترک میان «حکمرانی» و «معماری» در ایران    دکتر هادی آجیلی/ سعیده کوزه گری    استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی/ کارشناسی ارشد روابط بین الملل
۳    عدالت گفتمانی و نقش آن درتحقق سیاست دوستی و حکمرانی خوب در ایران    محمود علی پور    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد
۴    نقش جریان های اسلام گرا در تحقق شاخص های حکمرانی خوب در خاورمیانه؛ (بررسی موردی حزب النهضه تونس و اخوان المسلمین مصر)    دکتر متین انجم روز / محمد خضری    عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت/ کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد واحد چالوس
۵    مقولات تآلیف بخش در فلسفه فارابی    دکتر مرتضی بحرانی    عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۶    بررسی الگوی جهانی حکمرانی خوب  براساس نظریه دموکراسی جهان وطنی دیوید هلد    فرزانه برناه    دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
۷    حکمرانی، سیاست و دوستی؛ چالش ها و منتقدان آن در عصر جهانی شدن    امیر ستاری دولت آباد/ محمد رضا حسنی    کارشناسی ارشد جامعه شناسی/ دانشجوی دکتری جامعه شناسی
۸    بسترهای اجتماعی حکمرانی خوب در عصر جهانی شدن    دکتر محمد توحید فام/ شهاب دلیلی    دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ دانشجوی دکتری دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۹    بنیانهای فلسفی حکمرانی خوب از منظر علل چهارگانه ارسطویی    دکتر سید حسین اطهری/ محدثه جزائی    استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد/ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۰    نقش دولت الکترونیک در فرایند بازسازی حکمرانی خوب    دکتر سید حسین اطهری    استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۱    بنیانهای اخلاقی حکمرانی خوب    دکتر سید حسین اطهری/ دکتر مهدی نجف زاده    استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۲    امام فخرالدین رازی و علم السیاسات، (مبانی نطری سیاست، حکومت و امامت)    دکتر نادر کریمیان سردشتی     عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۳    حکمرانی، سیاست و دوستی از منظر رئالیزم، لیبرالیزم و مارکسیسم    دکتر الهام رسولی ثانی آبادی    استادیار روابط بین الملل دانشگاه یزد
۱۴    بازدارنده های حکمرانی خوب در خاورمیانه و چشم انداز آینده آن    دکتر علی کریمی    دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران
۱۵    نهج البلاغه، بازخوانی حکمرانی خوب و سناریوهای آینده جهان اسلام    دکتر محمد منصور نژاد    دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران
۱۶    ماهیت دوستی در سه پارادایم فلسفی و دلالت های آن سه در حکمرانی    دکتر قدیر نصری    استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
۱۷    منطق تفاوت گذاری و دشمنی در سیاست از دیدگاه کارل اشمیت    دکتر علی اشرف نظری    استادیار دانشگاه تهران
۱۸    امکان و امتناع دوستی در سیاست: مطالعه تطبیقی فرایندهای انتقال قدرت در ایالات متحده و لیبی عصر قذافی    دکتر علی اشرف نظری    استادیار دانشگاه تهران
۱۹    حکمرانی خوب؛ پیش نیاز توسعه    دکتر رضا شیرزادی    استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۲۰    امکان سنجی سیاست دوستی و حکمرانی خوب در خاورمیانه    دکتر عباس کشاورز شکری/ غلامرضا منصوری    استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد/ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب دانشگاه شاهد
۲۱    بیداری اسلامی و امکان های سیاست دوستی و حکمرانی خوب در خاورمیانه    دکتر عباس کشاورز شکری/ ابوالفضل اقبالی    استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد/ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب دانشگاه شاهد
۲۲    فیلسوف و حکومت: سیاست مبتنی بر فضیلت، سعادت و دوستی در جمهور افلاطون    دکتر محمد علی توانا    استادیار اندیشه سیاسی دانشگاه یزد
۲۳    ویژگی های فرستادگان آشتی و دوستی از ایران به دیگر کشورها به روایت شاهنامه    دکتر ماندانا تیشه یار    استادیار مهمان دانشگاه تهران
۲۴    تئوری دوستی سیاست ها و سرشت انسانی حکومت ها در جهان بینی توحیدی    الناز پروانه زاد    کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
۲۵    امکان سنجی حکمرانی خوب و سیاست دوستی در آینده کشورهای خاورمیانه؛ با تآکید بر دو کشور مصر و تونس    مریم فتاحی منش/ منا مصیبی    دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۲۶    سیاست و حکمرانی خوب در ایران از آرمان تا عملیاتی شدن    دکتر محمد قاسمی/ محمد کاظم زاده    استادیار دانشگاه علوم تحقیقات زابل/ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علوم تحقیقات زابل
۲۷    گذار از حکومت به حکمرانی، تآملی بر زمینه ها و ویژگی های حکمرانی خوب    دکتر محمد تقی قزلسفلی/ سمیه فرخی    استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران/ دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه مازندران
۲۸    جهانی شدن، حکمروایی خوب شهری، رقابت شهرهای جهانی برای ایده حکمروایی خوب    دکتر مرتضی قورچی/ دکتر محمد تقی قزلسفلی    مدرس مدعو دانشگاه تربیت مدرس تهران/ استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران
۲۹    سیاست و دوستی، تآملی بر رابطه سیاست و دوستی در اندیشه دریدا    دکتر محمد تقی قزلسفلی/ مهدیه ملازاده    استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران
۳۰    حق توسعه در پرتو حکمرانی مطلوب    دکتر حافظه سیفی آتشگاه    عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
۳۱    دوستی معرفتی، دوستی مدنی، به حاشیه رفتن دوستی در اندیشه سیاسی مدرن    دکتر عبدالرسول حسنی فر/ دکتر سید محسن علوی پور    عضو هیئت علمی دانشگاه زاهدان/ دکتری علوم سیاسی و مدیر بخش آثار علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران
۳۲    سیاست و دوستی بر بنیاد اسلام میانه: مطالعه موردی ترکیه و مصر پسا انقلابی    سعید جعفری/ محمد اکبری    کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
۳۳    بررسی سمت گیری و نقش های ملی جمهوری اسلامی ایران در بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای (۱۳۸۸-۱۳۶۸) و تآثیر آن بر سیاست دوستی و حکمرانی در منطقه     حسین جعفر زاده بهابادی    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
۳۴    سیاست دوستی؛ سیاست ناهمسانی و چندگانگی    خالق جلیل نژاد    کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
۳۵    بهار عربی و الگوهای گذار به دموکراسی و حکمرانی خوب در منطقه خاورمیانه    دکتر عباس خلجی    استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام حسین (ع)
۳۶    ظرفیت ها و موانع حکمرانی خوب در خاورمیانه؛ مطالعه موردی مصر    محمد صیادی    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
۳۷    درک همدلانه و دوستانه از حکمرانی : پیوند تصور عام گرایانه از حکمرانی با  روابط  جماعت گرایانه  و انجمنی    مهدی کاظمی زمهریر    دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
۳۸    حکمرانی خوب در ایران: از آرمانشهر تا واقعیت    دکتر شهرزاد نوری صفا/ امیر هوشنگ میرکوشش    عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور/ دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
۳۹    دولت های ورشکسته و آینده حکمرانی در عصر نوجهانی شدن    امیرهوشنگ میرکوشش/ حسین درجانی    دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان/ دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
۴۰    اخلاق سیاسی مدرن و امکان ملی یک باهمبودگی بهتر    دکتر سید محمد محمدی    استادیار  گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آیت‌الله آملی
۴۱    حکمرانی و دوستی در سیاست از منظر فروید    فاتح مرادی/ ریزان عبدالهی    کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی / کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۴۲    دولت رفاه به عنوان حکمرانی خوب از دیدگاه پوپر    مجید فولادیان/ زینب فاطمی امین    دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران/ دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
۴۳    نگاهی به حکمرانی خوب با رویکردی اسلامی    سید مجتبی موسوی نژاد/  حسن آرایش/ /رمضان شریفی    کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران/ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران / کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
۴۴    سیاست دوستی، رویکردی اخلاقی، انتخابی عقلانی    نوشین طریقی    دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
۴۵    دوستی و حکمرانی مطلوب از منظر جنبش های جدید اجتماعی    شهرام خزایی/ مهدی قربانی    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
۴۶    بنیان های اسلامی سیاست دوستی در فلسفه سیاسی جمهوری خواهی رادیکال    رضا نجف زاده    دانشجوی دکتری اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
۴۷    بررسی جایگاه حکمرانی خوب در اسناد سازمان ملل متحد    دکتر محمد جواد رنجکش/ فروز چیانی    استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
۴۸    بررسی کاربست اصول نظریه حکمرانی خوب در گفتمان اصلاح طلبی    سید ایمان رضوی/ عقیل صابرورگ    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
۴۹    فروپاشی رژیم قذافی؛ برآیند ضعف در حکمرانی خوب    عقیل صابرورگ/ سعید چهرآزاد    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
۵۰    سیاست دوستی،حکمرانی خوب در ایران؛ از آرمان تا واقعیت    صبریه کرمشایی
۵۱    حکمرانی، سیاست و دوستی؛ مبانی و الگوهای نظری    سودا نصیری    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
۵۲    دولت ایران در کفه ترازوی حکمرانی خوب    سیروس سپهدارنیا/ مهدی سپهدارنیا    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
۵۳    وابستگی متقابل و تقویت همکاری برای حکمرانی خوب: مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران    دکتر احمد سلطانی نژاد/ احد رضایان قیه باشی    استادیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس/ دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
۵۴    جامعه گرایی و اقتباس مفهوم ارسطویی دوستی برای نقد جامعه لیبرالی    دکتر سید محمد علی تقوی/ زهره علوی راد    استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
۵۵    فرهنگ مشتری مداری و عدم شکل گیری حکمرانی خوب (مطالعه موردی: کشورهای عراق، عربستان، اردن)    زینب زبیدی/ علیرضا باقری رسایی    دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس/ دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
۵۶    دوستی و امر سیاسی    دکتر رضا نصیری حامد     پژوهشگر بنیاد دایره المعارف اسلامی
۵۷    بررسی رابطه بین حکمرانی خوب،‌ توسعه و امنیت (مطالعه موردی آفریقای جنوبی)    دکتر احمد بخشی    استادیار علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
۵۸    حکمرانی، سیاست، و دوستی بر مبنای شفافیت مالی و حسابداری    دکتر آرام طاعتی     عضو بازنشسته گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۵۹    بررسی چالش های تحقق حکمرانی خوب در بهار عربی (بیداری اسلامی) (مطالعه موردی: مصر)    دکتر صادق زیبا کلام/ اصغر محمدزاده/ زهره صمصامی مزرعه آخوند    استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران / دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران / کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
۶۰    بررسی شاخص های تحقق حکمرانی خوب در دوره پهلوی دوم    زهره صمصامی مزرعه آخوند/ اصغر محمدزاده    کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران / دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران
۶۱    نسبت دوستی و شهر در نظام اندیشه سیاسی اسلامی و غربی    دکتر احمد بستانی
۶۲    سیاست اخلاقی، بنیاد دوستی و حکمرانی خوب در ایران    دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی/ سید احمد موسوی    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج/ دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
۶۳    حکمرانی، سیاست، و دوستی؛ چالش های حکمرانی در عصر جهانی شدن    دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی/ بیتا سلگی     استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
۶۴    جایگاه دوستی در اندیشه سیاسی ابن مسکویه رازی    دکتر علی مرشدی زاد     استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد
۶۵    حکمرانی، سیاست و دوستی در اتحادیه اروپایی    دکتر سعید خالوزاده    استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران
۶۶    حکمرانی، دوستی و سیاست؛ الگوهای عملی و مطالعات تجربی    مصطفی اسحاقی فرد    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
۶۷    اخلاق، سیاست و دوستی    میر عباس اوجاقی    دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی دانشگاه مفید قم
۶۸    حکمرانی مطلوب، پیایند ِنظرات انتقادی توسعه    آمنه میرخوشخو    دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران
۶۹    دوستی به‌ مثابه حق شهروندی    دکتر عباس منوچهری/ دکتر سید محسن علوی‌پور    دانشیار دانشگاه تربیت مدرس/ عضو هیات علمی سازمان سمت
۷۰    دوستی و دموکراسی آینده    دکتر قاسم افتخاری     دانشیار علوم سیاسی بازنشسته دانشگاه تهران
۷۱    چالش های “حکمرانی خوب” در غرب آسیا، با تاکید بر ایران    دکتر الهه کولایی    استاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
۷۲    حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، مطالعه موردی ایران و مصر    دکتر فریده محمدعلی‌پور    استادیار دانشگاه خوارزمی
۷۳    الگوی دوستی در منطقه جنوب شرق آسیا: چشم‌انداز تحقق جامعه آسه ‌آن ۲۰۲۰    دکتر بهاره سازمند    استادیار روابط بین الملل دانشگاه تهران
۷۴    اسلام‌گرایان و سیاست دوستی    دکتر سیدعبدالامیر نبوی    استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۷۵    حکمرانی خوب: خواست اصلی خیزش های جدید در کشورهای عربی    مرتضی باقیان زارچی/ لادن اکبری     دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران/ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
۷۶    حکمرانی خوب گامی به سوی توسعه ی جهان سوم (مطالعه تطبیقی کشورهای شمال و جنوب)    دکتر سعید خالوزاده/ رویا رسولی    استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران / دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تهران
۷۷    رویکردی وضعی به  آموزه های سیاسی قران مجید    دکتر امیر دبیری مهر    پژوهشگر علوم سیاسی
۷۸    “اعتمادسازی به مثابه مقدمه ای برایِ سیاستِ دوستی در خاورمیانه”    دکتر حامد عامری گلستانی    عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
۷۹    فناوری اطلاعات و نقش آن در تحقق حکمرانی خوب  (مطالعه موردی ایران)    دکتر احمد سلطانی نژاد/ سهیل گودرزی    استادیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس/ دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
۸۰    سیر فلسفی گذار به حکمرانی مطلوب در آراء ایمانول کانت    مهدی قربانی/ شهرام خزایی    دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی/ دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
۸۱    سیاست در دوستی یا دوستی در سیاست (مطالعه موردی اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی)    دکتر رضا اکبری نوری    عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۸۲    حکمروایی و دوستی (نسبت دولت و اخلاق اجتماعی)    دکتر ابراهیم حاجیانی    عضو هیئت علمی پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک
۸۳    نقش تقریب مذاهب در آینده حکومت صلح و دوستی در خاورمیانه    مهدی تاجیک    کارشناس ارشد مطالعات امریکا دانشگاه تهران
۸۴    نقش اقتصاد و فرهنگ در تحقق حکمرانی خوب    قاسم اصولی/ رویا رسولی    دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس/ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
۸۵    بررسی نقش اتحادیه اروپا در برقرای صلح و دوستی در منطقه بالکان در سالهای ۱۹۱۳-۱۹۱۲    طه اکرمی/ دکتر زینت ارمغان    کارشناسی ارشد مطالعات بریتانیا دانشگاه تهران/ دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران
۸۶    دوستی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی موردی سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴    هدی سراجان    کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۸۷    مفهوم دوستی از نظم کیهانی تا نظم انسانی    دکتر محبوبه پاک نیا    هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۸۸    مقایسه تطبیقی روند فرآیند دوستی و شیوه های حکومتداری در دولت های منطقه خاورمیانه با اتحادیه اروپا    حدیث آسمانی    دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۸۹    آسیب شناسی شکاف های اجتماعی و ارائه راهبردهایی برای
تقویت دوستی و همبستگی در جامعه ایران     دکتر علی اصغر قاسمی    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
۹۰    سیاست خواجه نصیرالدین در برابر مغول ها
الگویی برای سیاست دوستی    دکتر محمد جواد حق شناس/ حامد نوریان رامشه     عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۹۱    حکمرانی خوب در پرتو اخلاق مدنی، همکاری و دوست ورزی در ایران    دکتر خلیل الله سردارنیا    استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز
۹۲    فارماکونِ دوستی در سیاست و حکمرانی
(دوستی؛ داروی شفابخش یا زهرِ مُهلک در سیاست)    دکتر حسین جمالی/ سیدصمد حسینی واسوکلایی    دکتری علوم سیاسی/  علوم سیاسی
۹۳    تأثیر حکمرانی خوب در شادمانی مردم و نقش آن در تحکیم دوستی؛ مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)    دکتر رضا اختیاری امیری/ حسن قلی پور فریدونی/ غلامرضا ابراهیم آبادی    دکتری و استاد مدعو روابط بین الملل دانشگاه مازندران/ دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه یو اس ام مالزی/ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
۹۴    حکمرانی خوب؛ بازگشت دوستی در عرصه نهادی به سیاست در دنیای معاصر    دکتر وحید سینائی    استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
۹۵    تاثیر دوستی در سیاست؛ بازنگری در مفهوم امنیت
( مطالعه موردی: سیاست گذاری قومی)     دکتر جعفر حق پناه/ منا حمیدی نسب    عضو هیئت علمی دانشگاه مطالعات راهبردی / کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان
۹۶    مقام دوستی (محبت )در سیاست با تکیه بر اندیشه های خواجه نصیر الدین توسی    دکتر علی اکبر امینی    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۹۷    دوستی در سنت پیامبر اسلام (ص)    میثم محمدی/دکتر سیدمحسن علوی‌پور    دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)/ استادیار سازمان مطالعه و تدوین سمت
۹۸    بررسی چرایی شکل گیری انقلاب های اخیر خاورمیانه  بر مبنای نظریه حکمرانی خوب    سید مجتبی موسوی نژاد/جمیل میلانی / رمضان شریفی    کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران/ کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان/ کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
۹۹    دوستی پدیده اخلاقی یا کارکردی؟ ( نقد رابطه دولت و مردم در ایران از منظر قاعده لیسیس)                                                                                     دکتر مهدی نجف زاده/ سمیرا جوانمرد    استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۰۰    دوستی به مثابه فضیلت؛
نسبت سنجی دوستی، دگرخواهی و عدالت در نظریه حکمرانی خوب
بر اساس خوانش گلستان سعدی    دکتر مهدی نجف زاده/ سمیرا جوانمرد    استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۰۱    بررسی الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه خاورمیانه با مطالعه موردی اعراب و اسرائیل    دکتر بهاره سازمند/ فرزانه طهماسبی    استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران/ دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران
۱۰۲    دوستی؛ عنصر مغفول در سیاستگذاری زبانی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی موردی زبان انگلیسی    زینب رضایی     دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور اراک
۱۰۳    تأملی در ظرفیت های دولت عربستان سعودی در تطبیق با سنجه های حکمرانی خوب    کامران کرمی    پژوهشگر خلیج فارس مرکز مطالعات بین المللی صلح
۱۰۴    موانع شکل گیری سیاست دوستی در خاورمیانه    دکتر حاکم قاسمی    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
۱۰۵    حکمرانی ، سیاست دوستی    دکتر ناصر فرشادگهر    دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه علوم اقتصادی
۱۰۶    حکمرانی خوب، امنیت روانی و احساس دوستی در ایران:از پندار تا پدیدار    مریم مطیعی    دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۱۰۷    زنان طلایه داران دوستی و صلح در خاورمیانه    دکتر طاهره ابراهیمی فر    دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۱۰۸    دوستی های ویژه دیپلماتیک دوجانبه: موارد دوستی ویژه آمریکا وانگلیس “و” آمریکا واسرائیل    دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور     دانشیار روابط بین الملل دانشگاه روابط بین الملل
۱۰۹    ما و مسئولیت اجتماعی و تاریخی؛ در ضرورت  گفتمان دوستی در عرصه سیاست ورزی ایرانی    دکتر مجتبی مقصودی    دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۱۱۰    دوستی و سیاست، بر مبنای پاورالیسم اخلاقی    دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی    استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۱۱    نوروز پیام آور دوستی و همدلی در حوزه تمدنی ایران    منیره عرب    کارشناس ارشد روابط بین الملل
۱۱۲     چشم اندازمسئولیت دولت در گسترش گفتمان دوستی     منا کاویانپور    دانشجوی دکتری علوم سیاسی مسائل ایران،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
۱۱۳    جامعۀ مدنی جهانی و معیارهای حکمرانی     دکتر حسین سلیمی     دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
۱۱۴     فراتحلیلِ مضمونِ دوستی/ دوستانِ سیاست خارجی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی     دکتر محسن خلیلی     دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۱۵     دوستان من، دوستی وجود ندارد     دکتر محمدرضا تاجیک     دانشگاه شهید بهشتی
۱۱۶     حکمرانی: وابستگی موضوعات و حوزه¬ها و درهم تنیدگی چالش¬های
داخلی و خارجی    دکتر محمدرضا سعیدآبادی            استادیار دانشگاه تهران و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو
۱۱۷    شهرنشینی، حکمروایی شهری و توسعه فضاهای دوستی     دکتر تاج الدین کرمی     دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری و پژوهشگر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
۱۱۸    مفهوم دوستی در ادبیات ایران    دکتر شقایق حیدری    دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

منبع: همایش های انجمن علوم سیاسی ایران


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=5602

  تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۲۳:۳۷