شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

خانمی آمد و گفت: «حرف اضافه بزنید با باتوم توو دهن همه تون می زنیم»!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

م.آ:
همه این اتفاقات که در این روزها اعضای انجمن فرویدی توصیف کرده اند تلخی خودش را داشته است اما…
اما “تلخ تر از زهر” آن برای من این قسمت است که فکر می کنم در این مسیر “هر کس” به اندازه خودش تا می توانست بدی کرد… از سربازان گرفته تا رده پایین های نیروی انتظامی، تا کارمندان دادسرا در هر سطحی، تا عکاسان حرفه ای آنها… همه و همه.
گاهی به نظرم می رسید بعضیها حتی کاری که از آنها خواسته نشده بود را نیز انجام می دادند… در حیاط فرماندهی امنیت عمومی ناجا ایستاده بودیم و منتظر بودیم تا ببینیم کار به کجا می انجامد که خانمی آمد و گفت:” حرف اضافه بزنید با باتوم توو دهن همه تون می زنیم”!
وقتی پس از گذشت دو سه ساعت دکتر کدیور را نیز آوردند و آن عزیز محمدی که واقعا آن روز نمی توانست شمر درونش را مهار کند، آمد و به دست خانم دکتر چنگ انداخت و آبی که در دست ایشان بود را به روی صورت و لباس ایشان پاشید، باز از خود پرسیدم تا کجا می شود انسان نبود؟َ
دو سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در همان جا خطاب به دکتر کدیور با لحنی بسیار زننده می گفتند: قرص هایت را خورده ای؟! آخر طاقت نیاوردم و به یکی از آنها گفتم حرمت لباست را نگه دار. هر لباسی حرمت دارد…


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23837

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۱۶