سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

سایت انجمن فرویدی نه تنها از روانکاوی که از وطن و دین و حقیقت حراست می‌کند

جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴

م. ر:

 
مستندی می دیدم با نام «آگاهیهای کیهانی ایرانیان»، در مورد اختر باستان شناسی؛ اینکه کپرنیک در کتابش «صادقانه» بیان کرده که نظریه اش در مورد گردش زمین تحت تاثیر ابن شاطر قرار داشته… به ورازمهر یکی از ستاره شناسان سیستانی در دوره ساسانی که به اطراف رود سند مهاجرت کرد و در کتابش شواهدی عرضه می کند و بر اساس آن نتیجه میگردد زمین ثابت و خورشید متحرک است… به ابن رسته که در کتابش الاعلاق النفیسه که گردآوری باورهای ایرانیان باستان است به گردش زمین و ثابت بودن خورشید اشاره شده و… نکته های بسیار جالب دیگر.
تمام مدت تماشای برنامه به صنعتی فکر میکردم و به سعی اش در «بی هویت» کردن و تحقیر کردن و تخریب کردن ایران و فرهنگ ایرانی، به «تاریخچه سازی به قیمت ویرانی تاریخی چند هزارساله»، به «مگسی به نام فواد صابران نابکار» و بی هویتی اش، به «ماموریت واقعی روانکاوان وحشی» و… به دکتر کدیور، تنها روانکاو ایران، به سایت انجمن فرویدی که اینگونه نه تنها از روانکاوی که از وطن و دین و حقیقت حراست میکند، و به اینکه نام ایران برای همیشه با انجمن فرویدی گره خورده است.
 
http://www.mehremihan.ir/component/tag/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.html


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18108

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۰۲