پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

شریعت آی کیو، برای تو تجاوز به عنف و نگهداری(!) مشروبات الکلی در یک گروهند؟!!! لابد چون که هر دو قادر نیستند انگشت در بینی کنند!!!

جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم زهرا م. درباره «مافیای روان»
مقاله ای با عنوان “نرم نشانه های عصبی در زندانیان مرد” وجود دارد که نویسنده مسئول این مقاله پژوهشی اصیل! شریعت است:
“چکیده
مقدمه: نظر به اهمیت رابطه اختلالهای رفتاری با اختلالهای مغزی در این بررسی فراوانی نر م نشانه های عصبی (NSS) و حوز ه های گوناگون آن در مردان زندانی و گروهی از مردان غیر زندانی مقایسه شده است.
مواد و روش کار: در یک بررسی مقطعی- توصیفی ۳۵۱ مرد زندانی (شامل ۵۴ مورد جرایم مالی، ۷۴ مورد جرایم خشن، ۷۱ مورد جرایم غیر خشن، ۷۲ مورد جرایم مربوط به اعتیاد و ۸۰ مورد جرایم منکراتی) به تصادف انتخاب شده، به کمک پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی و مقیاس ارزیابی عصبی با ۸۰ نفر مرد غیر زندانی از نظر نرم نشان ههای عصبی مقایسه شدند.
یافته ها: نمرۀ کل NSS در گروه زندانی بیشتر از گروه غیر زندانی بود. این تفاوت بیشتر در زیر مقیاس های تمامیت حسی، حرکات چشم و بازتاب گلابلا دیده شد. زیرگرو ههای غیر خشن، اعتیاد و مالی بیشترین، و زیرگروه خشن کمترین تفاوت را با گروه غیر زندانی داشتند.
نتیجه گیری: نمی توان انتظار الگوی ثابتی از رابطه NSS و نوع جرم در جوامع مختلف داشت.
در این تحقیق گفته شده است جرایم مالی بیشتر شامل جرایمی چون صدور چک بی محل و کلاهبرداری و جرایم خشن شامل مرتکبین قتل (عمد و غیرعمد )، سرقت مسلحانه و آدم ربایی بودند. افرادی که مرتکب سایر انواع سرقت شده بودند در گروه غیر خشن قرار گرفتند. زندانیان گروه اعتیاد به دلیل مصرف، خرید و فروش یا نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می بردند. جرایم گروه منکرات شامل، ساخت، تهیه، نگهداری و یا نوشیدن مشروبات الکلی، ایجاد مراکز فساد، تجاوز به عنف و رابطه نامشروع بود.
این مقیاس دارای ۲۶ ماده می باشد که برای هر کدام نمر ه ای از صفر (منفی ) تا ۲ (به وضوح مختل) در نظر گرفته می شود. از جمع این نمر ه ها، نمرۀ کل NSS به دست می آید. این مقیاس حوزه های زیر را می سنجد: ۱-هماهنگی حرکتی: (شامل راه رفتن تاندم، حرکات متناوب سریع، مقابلۀ انگشت ها با انگشت شست و انگشت به بینی)، ۲- تمامیت حسی شامل( تمامیت شنوایی – بینایی استروگنوز ، گرافستزی و شناسایی راست و چپ ) و توالی اعمال حرکتی پیچیده (شامل آزمون مشت –حلقه، آزمون مشت – لبه- کف ، آزمون اُزرتسکی ، آزمون نواختن ریتم ) ۳- حرکات چشم (شامل تقارب، هم حرکتی و ناپایداری نگاه) ۴- بازتاب های فرونتال (شامل چنگ زدن، غنچه کردن لب و مکیدن) ۵- غلبه نیمکر ه های مغزی ( برتری دست، پا و چشم ) ۶ -سایر نرم نشانه های عصبی (رومبرگ ، حرکات اضافی ، لرزش ، حافظه، حرکات آینه ای و بازتاب گلابلا )”

eprints.bpums.ac.ir/2231/1/ijpcp-v11n4p426-fa.pdf

 

گرچه این مقاله دیدگاه روانپزشکان به وجود آدمی و جرم و جتایت نشان می دهد، اما به شریعت پیشنهاد می شود تا برای تکمیل مقاله خود این موضوع را با سوال های دیگر دنبال نماید:
«حذف فیزکی دکتر کدیور» محور صنعتی – همایون پور درکدام نوع جرائم (خشن، مالی، غیر خشن یا منکراتی) قرار می گیرد و نمره NSS شبکه «مافیای روان» چه نوع اختلالی را نشان می دهد؟
آیا رابطه معناداری بین صدای لرزان و رعشه بر اندام صنعتی در کنگره جعلی روانکاوی در برابر اعضای انجمن فرویدی و جرائم او («حذف فیزیکی دکتر کدیور» یا کلاهبرداری از ملت و… ) وجود دارد؟
تفاوت شرکاء جرم توطئه بر علیه دکتر کدیور یا «پادو»هایی مثل شریعت، نوحه سرا، کشاورز و سایرین در شبکه «مافیای روان» در کدام زیر مقیاس NSSاست؟
از بین بردن «پرونده پزشکی دکتر کدیور» می تواند چه نوع جرمی تلقی شود؟
همچنین پیشنهاد می شود نمرۀ کل NSS قورخانه چی، مهدی محمدی و… سنجیده شود و با انجام آزمایش بر روی گهر همایون پور نیز محدودیت تحقیق برطرف شود.بدین ترتیب تعمیم پذیری یافته های در این مقاله می تواند مورد بررسی قرار گیرد و در پیشینه های پژوهشی آینده در این موضوع مورد استفاده به کار گرفته شود.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10584

  تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۳۴