پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

شناسایی چندپزشک درمیان کارتن خوابها

شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴

سوده ص:

 
جناب وزیر پزشکان، تبریک عرض می کنیم؛
«شناسایی چند پزشک در میان کارتن خوابها» [۱]
وقتی وزارتخانه تحت امر شما به پیروی از اوامر «پدرخواندۀ باند مافیای روان» و متناسب با ارمغانی که از سفر یک روزه تان به «کشورهای پیشرفته» آورده اید، اداره می شود [۳و۲]، بروندادی بهتر از کارتن خوابی سرمایه های این کشور نخواهیم داشت.

 

[۱] روزنامه اطلاعات، شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴
http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2015%5C11%5C11-20%5C22-13-34.htm&storytitle=%D4%E4%C7%D3%C7%ED%ED%20%8D%E4%CF%81%D2%D4%98%20%CF%D1%E3%ED%C7%E4%20%98%C7%D1%CA%E4%20%CE%E6%C7%C8%E5%C7

 

[۲] https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/

 

[۳] https://freudianassociation.org/%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C/
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15600

  تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۲:۴۴