سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سور مقصور کاسبان روان

مجله تهران، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی!

نویسنده: اسماعیل مین باشی

اگر در حالت بسیار ساده فرض بگیرید که مجله فرانسوی زبان La Revue de Téhéran مرتکب خطایی شده و از یک غیرمتخصص برای یک امر بی نظیر و تخصصی نظرخواسته، ببینیم این امرچگونه اتفاق افتاده است.

این مجله فرانسوی زبان ایرانی درباره روانکاوی آمده درباره یک میزگرد درباره روانکاوی که یک خانم ایرانی درآن شرکت داشته گزارشی تهیه کند.این کار را بدون اطلاعات اولیه درباره روانکاوی و فروید شروع کرده، بعد بدون تحقیق درباره روانکاوی درایران، خانم شرکت کننده، عصمت ترک قشقایی را صاحب نظرفرض کرده. خوب وقتی اطلاعات اولیه ای نباشد ازهمان ابتدا به بیراهه رفته و فرض گرفته که اصلا خود آن گردهمایی معتبراست. بعد فرض گرفته که آن خانم هم متخصص روانکاوی است!!

 

***

 

La Revue de Téhéran شماچطور درباره روانکاوی در ایران خواستید مطلب تهیه کنید در حالیکه ۱۰سال قبل از آن مؤسسه خود شما یعنی «اطلاعات»، یعنی از «خانه خودتان»هم بی خبربودید؟ که کتاب دکترکدیور را بنام «مکتب لکان روانکاوی در قرن بیست ویکم» چاپ کرده بود؟ وشما نخواستید آن را حداقل یک ورق بزنید؟ و بعد تهیه مطلب خود را شروع کنید. شما چطور مجله فرانسوی زبانی هستید که نماینده شما درفرانسه به شما نگفت در فرانسه وجامعه روانکاوی آنجا یک روانکاو ایرانی به نام دکتر میترا کدیوررامی شناسند؟ چطوربه شما نگفت که:

«چه جالب! این روانکاو ایرانی میتراکدیور در همین فرانسه بمدت ۱۰سال آنالیز شده است وعضو AMPاست!»

آیا دم خروس عصمت ترک قشقایی و مجله تهران در حذف نام دکتر میترا کدیور و مدفون کردن نام انجمن فرویدی درمصاحبه قابل انکاراست ؟

نوشتن ابتدا به ساکن درباره یک مطلب دشوار آن هم یک منبع! وهمان فوق الذکر، ترک قشقایی؟!! مسئولین مجله تهران آیا برای شما سؤال ایجاد نشده که چرا جامعه جهانی روانکاوی و روانکاوان فرانسوی زبان دکتر کدیور را به رسمیت می شناسند و مجله فرانسوی زبان تهران ترک قشقایی را؟

 

***

 

درجریان مصاحبه جمله ای اساسی گفته شده که ازاینجا ببعد را نمیتوان ساده گرفت. ترک قشقایی گفته است:

 

Je ne suis ni freudienne, ni lacanienne=” I am neither Freud nor Lacan”

 

جمله ای بنیانی، هویت نما و شناساگر. از جملات بنیانی در روانکاوی نه روانکاو می گذرد، در تحقیقات پلیسی نه یک کارآگاه و درعرصه های دیگر هم متخصصین آن عرصه مثل قضات،نویسندگان و….

مشکل اینجاست که هیچ رسانه ای تا بحال ازخود نپرسیده که روانکاوی چیست؟ و روانکاو کیست؟

مشکل اینجاست که کاشف psychoanalysis همان فروید است و فروید همان روانکاوی فرویدی!

راستی چرامشکل؟

فروید همان شبحی است که اغلب نویسنده های رسانه های جمعی از اومی هراسند چرا که در«حقیقت» نهفته است.

و فروید همان حقیقتی است که گرایش به سمت او گریزناپذیر است.

نه می توانند از روانکاوی ننویسند و نه می توانند آن را درست معرفی کنند.

دراین برزخ از یک سو از اخلاق و اصول حرفه ای کارشان و در سوی دیگر دوستی های با کاسبان روان (باحساب و کتاب یا بی حساب و کتاب) و مثل مجله تهران به مخمصه میفتند.

 

***

 

مجله آخر چه جور رسانه ای هستید وقتی psychoanalysis توسط فروید کشف و بنیان گذاری شده است، وبه اسم فروید شناخته می شود حالا چطور وقتی خودشخص می گوید:

 

Je ne suis ni freudienne, ni lacanienne.=I am neither Freud nor lacan.

 

یک جمله بنیانی. چرا دیگر از او درباره روانکاوی فروید و روانکاوی در ایران سؤال پرسیدید؟ چرا مصاحبه را ادامه دادید؟

آیا چنین اطلاعاتی! برای شما درباره فروید و روانکاوی موثق و قابل استناد برای چاپ بوده است؟!

شما دیگرچه جور رسانه ای هستید، کار شما ضابطه ندارد؟ جعل، تحریف و اختلاس مفاهیم معنا ندارد؟

 

***

 

عصمت ترک قشقایی چه جورآنالیستی است که پنهان می کند که روانکاو کسی است که نزد یک روانکاو معتبر در طی یک فرایند طولانی مدت روانکاوی می شود؟ به ماهیت هستی خودش می رسد. یعنی دیگر مثل بقیه احتیاج به دروغ گفتن ندارد. یعنی اصلاً دیگر نمی تواند دروغ بگوید.

آن وقت چطورعصمت ترک قشقایی «روانکاو» وقتی در فرانسه مهد لکان بوده و بارها نام دکتر میترا کدیور را بارها بعنوان analyste خوانده و شنیده درباره سؤال

 

Comment s’organisent les psychanalystes en Iran? = How to organize psychoanalysts in Iran?

 

دروغ تحویل مصاحبه گر (نگوییم ابله و فقط ناشی بگوییم) بدهد و آنها و شما مسئولین مجله… در آن زمان «مثبت»گویان دروغ ها رابه چاپ سپردید.

اماعصمت خانم یک موذی دروغگو است. چراموذی؟

خانم ترک قشقایی تا توانست با تحریف روانکاوی، از روانکاوی اختلاس کند.

چون همه مصاحبه اش درباره تحریف و رد روانکاوی و فروید است. چرا؟ چون کاسب روان فقط نام روانکاوی وعنوان روانکاو را لازم دارد و صد البته تأیید کار همپالگی هایش در ایران برای درهم شکستن نماینده فروید در ایران دکتر کدیور«صاحب»نظر روانکاوی فرویدی-لکانی در ایران و هزار البته باز مصاحبه گری که حواسش به چیز دیگری است نمی تواند متوجه بشود کسی که به فروید اعتقاد ندارد یعنی چه؟ مسئولین… و آقای محمدی گاف بزرگی دادید. روانکاوی فرویدی درایران توسط انجمن فرویدی در مسیر خود برای شناساندن روانکاوی در ایران، مواجه است با دیوهای بسیار نیرنگباز و شیادی به نام کاسبان روان. از قماش همین خانم ترک قشقایی که مردم را می دوشند. وشهوت شهرت را ارضا.

نام دکتر میترا کدیور روانکاو جهانی ایران، نام انجمن فرویدی از جمله ثمرات کار تنها روانکاو ایران و نام مترجمین فرهیخته ایرانی در حیطه روانکاوی در مصاحبه نمی آید. اما مؤسسه ای که فقط سوپرمارکتی است باعنوان روانکاوی بعنوان گروه معتبر لکانی معرفی می شود!! که اصلاً نمی دانند «لکان» چیست و در تصورشان یک جور خوردنی است.

 

***

 

گروه زیادی از نویسندگان رسانه های ایران در شناخت اطلاعات بسیار اولیه از فروید و درباره ضوابط، قوانین و مراحل روانکاوی و بوجود آمدن یک روانکاو ناآگاه هستند حتی نمی دانند مراجع روانکاوی باید نزد یک روانکاو معتبر فرویدی شروع به آنالیزشدن… و اگر…و اگر… و اگر… و اگر حاصل شد سوژه روانکاوی، بعد آنگاه ببیند که وجود روانکاو شدن دارد یانه؟، تازه اگر… و اگر… و مراحل نهاد جهانی روانکاوی را طی کند، یک روانکاو متولد شده است.

عده ای از روانپزشکان، روانشناسان یا اگر کسانی در یک کالج خارجی چند سال درس هایی بنام روانکاوی خوانده اند (بیچاره ها نمی دانند در قاموس گفتار اربابی دانشگاه و کالج های روانشغلی ایجاد شده است برای سلطه اربابی) خود را در ایران روانکاو می دانند (چرا نه؟ وقتی سرمشقشان همایونپور و صنعتی خوىشان روانکاوی نشده اند) و به کاسبی روان مشغول می شوند. کمیتی از رسانه ای ها به دوستی خود با کاسبان روان سخت چسبیده اند و همدیگر را رها نمی سازند. این قبیله رسانه ای، حتی در این راه شرافت و اصول پایه ای –اخلاقی و حرفه ای کار در رسانه را بخاطر آن «عزیز»شان زیر پا می گذارند.

فروید وروانکاوی همان شبحی است که مشت دروغ گویان را بازمی کند.

 

***

 

مسئولین La Revue de Téhéran

با تخصصی که نداشته اید یک گزارش درباره روانکاوی درایران نوشتید و بسیار زیان از آن حاصل آمده است، آنموقع نمی دانستید حالا که دانستید، نظر تنها روانکاو معتبر جهانی ایران را بخواهید، چاپ کنید و بخشی از اشتباه خود را در انعکاس روانکاوی در ایران برطرف نمایید. از خانم ترک قشقایی بپرسید او که دکترکدیور روانکاو را در۲۰۱۱ نمی شناخت چگونه شد که بعد سر ازبرنامه هولناک محو دکتر کدیور درآورد؟ آیافقط در ناخودآگاه اش بود یا….

مسئولین… اگر غرض و مرضی در کار نباشد خبرگزاری ها و سایت هایی در ایران هستند که با قرار دادن نظر از طرف خواننده مطلب اشتباه خود را درباره روانکاوی اصلاح و یاحداقل نظر اصلاحی را بلافاصله منعکس می سازند. مثل جام جم سیما و خبرگزاری پارسینه:

http://sima.jamejamonline.ir/NewsPreview/1729541870661863521

http://www.parsine.com/fa/news/189117#comm_617682

مجله… چگونه موجودی هستید؟

 

 

                                                                                                       اسماعیل مین باشی

                                                                                                      عضوانجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8798

  تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: 21:59