شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

مدام می گفت یک جایی بروید کسی شماها را نبیند، بروید پایین روی پله های زیر زمین بنشیند، اینها را ببرید…

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

پ. ز:
وقتی از دادسرای جرائم پزشکی با یک ون بی نام و نشان به قرارگاه وزراء منتقل شدیم، یک فرد بسیار بسیار مضطرب با دمپایی کنار ما آمد و شروع به داد و بیداد کرد و دائم به این طرف و آن طرف خود نگاه می کرد و مدام می گفت یک جایی بروید کسی شماها را نبیند، بروید پایین روی پله های زیر زمین بنشیند. اینها را ببرید، بروید جایی بنشیند که کسی شما را نبینند، بعدا فهمیدیم ایشان گرچه در قرارگاه دمپایی به پا می کند اما فرمانده قرارگاه وزارء است. او به سه چهار تا سرباز دستور داد که هیچ فردی از آن زیر زمین خارج نشود و به حیاط قرارگاه داخل نشود. آنها هم دستور را موبه مو اجرا کردند و حتی اجازه نمازخواندن را ندادند. برای دستشویی رفتن هم تا جایی که می شد ممانعت می کردند.
حالا باید این فرمانده قرارگاه وزارء پاسخگو باشد با کدام دستور و حکم ما را ساعتها در مقر فرماندهیشش نگهداشتند؟ مگر ما جرم منکراتی داشتیم؟ به جرمی در قرارگاه وزارء دکتر کدیور و برخی از اعضای انجمن فرویدی را با باتون کتک زدند؟ اضطراب این «فرمانده دمپایی» چه دلیلی می توانست داشته باشد؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23884

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۴۶