سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

موضوع چیست که خود بازپرس که این حکم ها را صادر کرده پیدایش نیست؟!

پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

مدافع مظلوم:
بازپرس دادسرای ویژه جرائم پزشکی، آقای کیانی، وقتی که حدود ساعت ۳ بعدازظهر که ما را محاصره کرده بودند و با اصرار می خواستند دکتر کدیور را از ما جدا کنند، از وی خواستیم که حکم صادر کند، اما خبری ازش نبود! اما دادستان همان دادسرا(ذبیح زاده) در تمام مدت در میان افراد حراست و انتظامی دادسرا حاضربود و ما که او را دیده بودیم، بعدا که خودش را معرفی کرد فهمیدیم دادستان است! عجیب نیست؟ خود بازپرس که حکم بازرسی را داده، نیاید پائین و دادستان بیاید!!
موضوع چیست که خود بازپرس که این حکم ها را صادر کرده پیدایش نیست؟!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24208

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۳۷