پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، مافياي روان

و هر بار مجبورم این کتاب را از آغاز بگشایم

پنج شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵

مهمان:
“آنها برای باطل جمع می شوند، آیا شما نمی خواهید برای حق جمع شوید؟”*
این تیتر رد می اندازد روی وجود
چون آهنی گداخته روی گوشت
و از خواندنش سیری نیست مرا
هر بار حرف جدیدی میزند
و هر بار مجبورم این کتاب را از آغاز بگشایم؛ عنوان را و متن را…
بسم اله

* https://freudianassociation.org/?p=24674


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=32403

  تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۰۸