چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

پرده دیگر مکن و راه مگردان کولی

پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵

م.آ:
رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش طیف
نغمه در نغمه و هر نغمه به یاد یاران
قیژک کولی کوک است در این تنگی عصر
راست در پرده اندوه و مقام باران
می زند بی که نگاهی فکند بر چپ و راست
رفته از دست و در افتاده ز مستی از پای
قیژک کولی کوک است در این تنگی عصر
رعد را عربده بگسسته
ولی پیوسته قیژک کولی
در همهمه ای هایاهای هایاهای
قیژک کولی کوک است در این تنگی عصر
پرده دیگر مکن و راه مگردان کولی
هم مگر همره این زخمه تند تو کنم
دلی از گریه سبکبار در این تنگ غروب

(استاد محمدرضا شفیعی کدکنی)


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=27402

  تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۳۱