چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

پور علی بابا، قورخانه چی، جعفری نژاد

دوشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۵

م.س:
پور علی بابا، قورخانه چی و جعفری نژاد با سرقت درسنامه های دکتر کدیور خوراک برای مراکز مشاوره هم آوا، انستیتو روانکاوی و سیاوشان و دار و دسته صنعتی و همایونپور فراهم کردند اما این ابلهان نمی دانند که نشخوار کلماتی که نمی فهمند جز مضحکه چیزی نیست.

علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند چارپایی برو کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر
(سعدی)


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=29088

  تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت: 22:58