دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

چون وقت اداری تمام شده بود آنها بیش از این نتوانستند به افزایش قیمتها ادامه دهند!

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

زهرا م:
قبل از تفهیم اتهام اعضای انجمن فرویدی، آنها را به بازداشت گاه بردند و ابتدایی ترین حقوق آنها را زیر پا گذاشتند. در فردای ان روز قرار کفالت آنها با ارقام متفاوتی صادر شد. در ساعات اولیه قرار کفالت به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بود، به فاصله چند ساعت قرار کفالت به سی میلیون رسد و در ساعت پایانی وقت اداری قرار کفالت چهل میلیون تومان شد. هر بار که بازپرس شعبه به اتاق سرپرست معاونت می رفت یا سرو کله سرپرست معاونت در شعبه بازپرسی پیدا می شد ده میلیون به قرار کفالتها اضافه می شد. چون وقت اداری تمام شده بود آنها بیش از این نتوانستند به افزایش قیمتها ادامه دهند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23873

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۳۸