یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

کاش می فهمید که در انجمن فرویدی هر روز تمرین می کنم که از التماس کردن و خواری و چاپلوسی و تملق دور بمانم

پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

ز.ن:
روز چهارشنبه حین بازپرسی، بازپرس به من گفت نگران نباش برای تو هم کفیل پیدا می شود.
در جواب گفتم نگران نیستم.
نمی دانید چقدر عصبانی شد از فقط همین یک جمله و داد زد نگران نیستی؟! نگران نبودم؛ بالاخره یا پیدا می شد و آزاد می شدم و یا پیدا نمی شد و من برای یکی دو روز دیگر می رفتم بازداشتگاه. آنقدر عصبانی شد که دوباره سوالش را با صدای بلندتری تکرار کرد و این دفعه به او پاسخ دادم نگران خودم نیستم، فقط نگرانی ام برای پدر و مادرم است که نگران می شوند!
نمی دانید باز از این جواب من چقدر عصبانی شد؛ سرم داد کشید و تهدیدم کرد که ۳۰ ثانیه ای مرا می اندازد بازداشتگاه!
همه اش با خودم فکر می کنم مگر من چه گفتم که او اینقدر عصبانی شد و گفت شماها از اخلاق من سوءاستفاده می کنید!!!
می خواست به عز و جز کردن بیفتم یا چاپلوسی و تملق و دستبوسی؟!
کاش می فهمید که در انجمن فرویدی هر روز تمرین می کنم که از التماس کردن و خواری و چاپلوسی و تملق دور بمانم و می آموزم که جز در برابر حق و حقیقت سر خم نکنم و جز برای انجام حق و رسیدن به حق، نگران چیز دیگری نباشم!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24171

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۲