دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

کرامت فروید درست در مسیر عکس «مافیای روان» بود…

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

مهمان:

دل نوشته ای برای فروید:
چگونه می شود که عده ای بی خرد دست به تحریف و تحقیر و تفسیر فروید می زنند و زحمات یک عمر کوشش بی وقفه و خستگی ناپذیر وی را نادیده می گیرند؟؟؟ و اندک شرمی هم از تاریخ و از فروید ندارند….
فروید، انسان متمدنی بود که تمام زندگی و انرژی حیاتی (به یک تعبیر تمام لیبیدوی) خود را صرف بنای فرهنگ و تمدن کرد و با ترک کردن جایگاه اربابی و یاری جستن از بیمارانش توانست از دل والایش والای خود و بیمارانش سنگ بنای عظیمی چون روانکاوی را پدید آورد و آن را در ابعاد مختلف وسیعی بسط و گسترش دهد.
و روانکاوی خودش به تنهایی یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگ و تمدن است.
فروید، این انسان بزرگ و متمدن که حقیر را توان شناخت و وصف وی نیست…
و حقیر را توان نوشتن درباره وی نیست… چرا که شناختی از وی نیست…
اگر چه که فروید هرگز خود را در زمره عارفان قرار نداده است و در تاریخ هم در زمره ایشان قرار نگرفته است، اما باید اعتراف کرد که روش و منش و سخنان وی دست کمی از آموزه های فرزانگی های شرق ندارد. سخنانی که گوئی بیش از آنکه حاصل کشفیات نبوغ و تلاش وی باشند حاصل نوعی الهامات وحیانی هستند!!
فروید، این مرد بزرگ… این ” نام پدر “…!
….
چگونه میتوانم درباره وی بنویسم که وی فراتر از درک و کلمات کوچک و ناچیز حقیر قرار دارد…
به حق می توان گفت که: فروید یک طبیب و یک حکیم و یک عارف واقعی و بزرگ بود…
و وی را به واقع کشف و کرامات ارزشمندی بود…
کرامت فروید افراد کور را بینا کردن نبود…
کرامت فروید بر روی آب راه رفتن و… نبود!
نه! هرگز!!
اما…..
کرامت فروید شفای دائمی نوروز بود…
و کرامت فروید کشف قاره پنهان “نادانسته” در انسان بود…
و کرامت فروید صبورانه گوش جان سپردن به کلام (دال های) بیمارانش بود…
و کرامت فروید فروتنی عمیق و ترک کامل جایگاه گفتار اربابی و حذف کامل خود از صحنه کلام آنالیزان بود…
و کرامت فروید نهایت حفظ احترام و ارزش نهادن برای شرایط انسانی و حقوق انسانی بود…
و کرامت فروید یاری جستن از بیمارانش برای یافته ها و کشفیاتش بود…
و کرامت فروید روش مشاهده و تحقیق بی نظیر وی بر روی متریال مشاهداتش بود…
و کرامت فروید آشفته ساختن خواب خوش بشریت و وارد کردن بزرگترین ضربه به منیت یا نارسیسیم بشریت بود…
و کرامت فروید شکستن تعصبات و تحریک تفکر و زیر سوال بردن باورهای سال خورده و مدفون شده بشریت بود…
و کرامت فروید شفای دل های بیماران و بینا کردن دل های کور و کر بود…
و کرامت فروید عدم تبلیغ و هواخواهی و فریبکاری و بازارگرمی بود…
و کرامت فروید اخلاق حرفه ای و صداقت وی و اینکه ” رابطه آنالیتیک بر پایه عشق به حقیقت بنا شده و هیچ گونه فریب و تردستی در آن راه ندارد” بود…
و کرامت فروید کیمیاگری دل ها و ایجاد عشق و اشتیاق و پذیرش مسئولیت آن بود…
و کرامت فروید کشف اعمال سمپتوماتیک و پذیرش مسئولیت تمام رفتارها و افکار و حتی پذیرش مسئولیت اخلاقی محتوای رویاها بود…
و کرامت فروید کشف حقایقی چون آنالیز کودکی، مفهوم سکسوالیته، حقیقت سمبولیسم، غریزه مرگ، مقوله رویاها و پاراپراکسی ها، کشف انتقال و مقاومت و… بود…
و کرامت فروید کشف کلمه و کشف حقیقت بود…
آری!
کرامت فروید طی الارض و غیب گویی و فال گیری و جن گیری و… نبود…
کرامت فروید حتی کرامت شفاگران افریقایی هم نبود!
به گمان حقیر کرامت فروید بسی بالاتر و والاتر از برخی از ریاضت ها و آموزه های کهن فرزانگی های شرق بود.
بزرگترین کرامت فروید این بود که وی دشمن شیادی و دزدی و خواری و خواب و فریبکاری و بی مسئولیتی و هواخواهی بود!
کرامت فروید درست در مسیر عکس ” مافیای روان” بود…
و اما فروید، این انسان بزرگ و یا به قول نیچه: این ابرانسان…
چه می توان درباره وی نوشت و چگونه می توان وی را توصیف نمود که بیش از این نوشتن درباره وی قلم و دفتر را شرمسار و ناتوان می کند … که قلم می شکند و دفتر دریده می شود…
که آدمی را راهی جز سر تعظیم فرود آوردن و متحیر شدن در مقابل چنین ابرانسانی و رهاوردش نیست…
فقط از قول استاد محترم خانم دکتر کدیور می توان گفت:
“فروید، فرویده دیگه”!!!
و اگر از مرحوم معلم شهید جناب دکتر علی شریعتی استمداد بجویم در وصف انسانی چون فروید فقط می توان گفت:
فروید، فروید بود.

چرا عده ای به دنبال طرد حقیقت و کلمات فروید و تحریف و تفسیر به رأی فروید هستند؟؟!!
پاسخ آن را هم باز باید از دل خود فروید و کلمات فروید جست که وی به گونه ای حق کلام و ختم کلام را ادا کرده است.

و البته لکان هم دگرگونی و امتدادی راستین در راستای فروید واقعی و هدف مقدس روانکاوی است…
چرا که ” روانکاوی یعنی فروید و فروید یعنی روانکاوی”.
و باید اضافه کرد:
روانکاوی فرویدی یعنی لکان و لکان یعنی روانکاوی فرویدی.
مابقی فسون و فسانه ای بیش نیستند…
درود بی پایان بر فروید و درود بر تمام پیروان راستین او .


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=47012

  تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸، ساعت: ۰۶:۳۹