دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

کسانی که به گفته خود فروید شیاد هستند چطور می توانند روانکاو باشند؟!؟!

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵

سیما د.:
داشتم سایت این جای بی نام و نشان را که فقط لقب “هم آوا” را دارد نگاه می کردم. همان جایی که مهرداد افتخار و نهاله مشتاق “شیادیشان” را انجام می دهند.
در قسمت ” سمینارهای بالینی ” [۱] چشمم به عبارتی خورد و بسی خندیدم!
” در سمینارهای بالینی یکی از شرکت کنندگان ، بیماری که برای حداقل یک سال با سوپرویژن دیده است را با استفاده از یادداشت های جلسات درمانی معرفی می کند.”
اینها که درکی ندارند که ” روانکاوی رواندرمانی نیست” [۲] و “ناخودآگاه را درمان نمی کنند”[۳]،
نمی دانند که “مراجعان روانکاوی پرونده ندارند ” [۴]
با همین وقاحت می آیند و خودشان را روانکاو جا می زنند.
ظاهرا خیال می کنند مردم یادشان رفته که در کنگره – نمای پیش نتوانستند هِر را از بِر تشخیص دهند.
نه ! مردم یادشان نرفته و با تعداد ۰ ثبت نام [۵] به خوبی نشانتان دادند که می فهمند شما هیچ از روانکاوی نمی فهمید!

دوباره یاد کلمه “شیاد” افتادم، هر دو بار به نقل از فروید؛ فروید می گوید: «کسی که بیشتر از آن چیزی که دارد ارائه دهد یک شیاد است» [۶] و چطور است کسانی که به گفته خود فروید، شیاد هستند، می توانند روانکاو باشند؟!؟!

۱- https://hamavapsych.com/index.php/fa/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
۲- متن شکایت انجمن فرویدی به وزارت بهداشت از برگزاری دو کنگره غیرقانونی توسط افراد بدون صلاحیت برای سوء استفاده از نام روانکاوی
https://freudianassociation.org/?p=14550
۳- عنوان یکی از مقالات کتاب مکتب لکان: روانکاوی در قرن بیست و یکم، دکتر میترا کدیور، تهران: اطلاعات، ۱۳۸۱. چاپ اول
۴- نقل به مضمون از دکتر میترا کدیور
۵- https://hamavapsych.com/index.php/fa/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
۶- فروید،۱۷-۱۹۱۶، سخنرانی های آشنایی با روانکاوی، روانکاوی و روانپزشکی، جلسه سیزدهم پنجشنبه های فرویدی، (۸۵/۱۲/۱۷).


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28125

  تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت: 12:17