پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

کس دهان را به ثناگویی شیطان نگشود

نفی شیطان دگـر و طاعت شیطان دگر است

 

دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴

زهرا م:

 

قاضی زاده هاشمی آیا واقعا خجالت نکشید که از خبرنگاران خواست در حرم حضرت زینب (س) هنگام نماز و قتوت از او عکس بگیرند؟! * آخر ریاکاری تا به کی!
بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است
جامه پاکی دگر وپاکی دامان دگر است
کس ندیدیم که انکار کند وجدان را
حرف وجدان دگر و گوهر وجدان دگر است
کس دهان را به ثناگویی شیطان نگشود
نفی شیطان دگـر و طاعت شیطان دگر است
کـس نگفته است ونگوید که دد ودیو شویـد
نقش انسان دگر ومعنی انسان دگر است
کـس نیامد که ستاید ستم وتفرقه را
سخن از عدل دگر ، قصه احسان دگر است
هرکه دیدم بخدمت کمری بست بعهـد
مرد پیمان دگر وبستن پیمان دگر است
هرکه دیدیـم بحفظ گله از گرگان بود
قصد قصاب دگر ، مقصد چوپان دگر است…
شعری از رحیم معینی کرمانشاهی **
* https://freudianassociation.org/%D8%A8%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7/
** http://khublink.ir/jomalat-sca/%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C–%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C.htm


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17693

  تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۱۶:۱۲