پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

گفت: نه زنی سبزه رو، چادری، نیرو انتظامی…

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

سوده ر.:
از برادرم پرسیدم توی دادسرای جرائم پزشکی کجا بردنتون نشونتون دادن که ما “دیوار خراب کردیم”؟!
گفت صبح، بعد از گذشتن از میز سربازی که موبایلها رو می گرفت، دو طرف و روبرو پاراوانهای کرم رنگ بود که به سمت بیرون خمیده شده بود. گفتن اینا رو این انجمن فرویدی ها خراب کردن….

پرسیدم کی بهت گفت؟ یه مردی با لباس نیرو انتظامی؟
گفت…

باور نمی کنید!!
گفت نه! یه زن بود! با حیرت گفتم: سفید رو با روسری؟
گفت نه سبزه رو، چادری، نیرو انتظامی…

بله خانم “محللی به نام زهرا عزیز محمدی در خدمت طراری به نام کامران منش!”* اومده با آب و تاب، تک و تعریف کرده، خانم “محللی” که وقتی دکتر کدیور خواستن آب بخورن، با خشم و انزجار غیرقابل توصیف، لیوان یکبار مصرف رو جلوی دهن ایشون مچاله میکنه،
کسی که یکی از اعضا رو انداخته بود زمین و بهش لگد می زنه،
همون زنی که توی وزرا ننگشون بود شبیه اون باشن**،
همون زنی که از کامران منش طرار فرمان ها می بره…
کسی که چادرش رو میذاره زمین (یا به قول قدیمیا چادرش رو می بنده دور کمرش) تا ما رو بزنه و هل بده

همون زن، رفته به خانواده ها گفته، اینا خرابکاری کردن!
آخ آخ آخ! وقتی مثل قورخانه چی ایستادی در پیشگاه عدالت، دیگه هیچ کدوم وعده وعیدهای کامران منش هم به دردت نمی خوره!

* https://freudianassociation.org/?p=23563
** https://freudianassociation.org/?p=22968


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23853

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۲۶