جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

«یارانه» بینداز و حکومت کن

دستورالعمل پرداخت یارانه به مراجعین مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی غیردولتی
دستورالعمل پرداخت یارانه به مراجعین مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی دستورالعمل پرداخت یارانه به مراجعین مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی فصل اول: کلیات ۱. یارانه مشاوره مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور برای حمایت از افراد نیازمند به خدمات مشاوره‌ای و روان …

 
دستورالعمل پرداخت یارانه به مراجعین مراکز مشاوره
و خدمات روانشناختی غیردولتی تحت نظارت
سازمان بهزیستی

 


دستورالعمل پرداخت یارانه به مراجعین
مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

 

فصل اول:
کلیات

۱. یارانه مشاوره مبلغی است که سازمان بهزیستی کشور برای حمایت از افراد نیازمند به خدمات مشاوره‌ای و روان شناختی به منظور ارتقاء سلامت روان جامعه می‌پردازد.
۲. با توجه به سیاست گسترش مراکز مشاوره غیردولتی و به منظور افزایش دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی و جبران تفاوت تعرفه‌های دولتی و خصوصی، یارانه برای مراجعین نیازمند با اولویت معلولین و مددجویان سازمان به مراکز مشاوره خصوصی تحت نظارت سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.
۳. در پرداخت یارانه حفظ کرامت انسانی و رعایت شئونات اخلاقی مراجعین باید کاملاً رعایت شود و انتخاب مرکز مشاوره به عهده خود مراجع باشد.
۴. یارانه باید بطور هدفمند هزینه گردد و با کوتاه کردن مسیر‌ها و کاهش ضوابط دست و پا‌گیر اداری در وقت صرفه‌جویی شود و در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت گردد.
۵. نظارت بر نحوه پرداخت یارانه مطابق دستورالعمل ارسالی بر عهده استان می‌باشد و هر استان بر اساس عملکرد شهرستانهای ذی ربط می‌تواند بودجه خود را توزیع نماید.
۶. مسئولیت توزیع یارانه در استانها به عهده معاونت پیشگیری استان می‌باشد. بدیهی است دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی در هر زمان که لازم باشد می تواند بر این امر نظارت داشته باشد.
۷. اطلاع رسانی مناسب به عموم مردم برای بهره‌مندی آنان نقش بسیار مهمی دارد که مسئولیت آن بر عهده سازمان بهزیستی استانها می‌باشد.
۸. ضروری است لیستی  از کلیه مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی غیردولتی طرف قرارداد با معاونت پیشگیری استان با آدرس و مشخصات کامل تهیه گردد و در اختیار مراجعین قرار داده شود.

 

فصل دوم:
شیوه اجرای دستورالعمل

الف ـ شناسایی و معرفی مراجع برای استفاده از یارانه به شکل زیر خواهد بود:
۱. مراجع از طریق مجتمع‌های بهزیستی معرفی می‌شود.
۲. مراجع مستقیماً به یکی از واحد‌های بهزیستی در استان یا شهرستان مراجعه می‌کند.
۳. مراجع مستقیماً به یکی از مراکز مشاوره تحت پوشش یارانه مراجعه می‌کند (در صورت نیاز مراجع برای دریافت یاری‌ برگ به بهزیستی معرفی می شود).
ب ـ برگه‌هایی تحت عنوان « یاری برگ» در ۳ نسخه چاپ می‌شود ( نمونه این برگه‌ها ضمیمه می باشد). این برگه‌ها در واقع برگه معرفی مراجع به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی غیردولتی هستند.
ج ـ یاری‌برگ باید به تعداد مناسب در اختیار بهزیستی شهرستانها قرار گیرد.
د ـ در هر یک از واحد‌های بهزیستی استان و شهرستانها باید دفتر و بایگانی جداگانه‌ای برای ثبت اطلاعات توزیع یارانه و فهرست مراجعین در نظر گرفته شود.

هـ ـ هر یک از مراکز مشاوره خصوصی تحت پوشش یارانه نیز باید برای ثبت اطلاعات توزیع یارانه و فهرست مراجعین، دفتر و بایگانی مشابهی در نظر گیرند.
و ـ برای معرفی و ارجاع مراجعان به مرکز تحت پوشش یارانه، در یاری برگ مشخصات فردی مراجع، نوع خدمات درخواستی ایشان ( مشاوره، شرکت در کلاسهای آموزشی، یا اجرای تست)، مبلغ یارانه، و مرجع معرفی‌کننده ثبت می‌گردد. این یاری برگ به همراه فهرستی از مراکز تحت نظارت سازمان به مراجع تحویل داده می‌شود.
تبصره:
با توجه به اینکه مراجع در انتخاب مرکز مختار می‌باشد ممکن است از مرکز « الف » به بهزیستی معرفی شود ولی پس از تأیید به مرکز « ب » مراجعه کند.
ز ـ پس از تکمیل یاری برگ نسخه سوم آن جدا شده و در سوابق بهزیستی بایگانی می‌شود و نام مراجع در دفتر مخصوص به این کار ثبت می‌گردد. پس از مراجعه به مرکز مشاوره نسخه دوم یاری برگ در پرونده مراجع بایگانی می‌شود و نسخه اول آن در مرکز تحت پوشش، نگهداری و نام مراجع در دفتر ثبت می‌‌‌گردد.

 

فصل سوم:
تخصیص و پرداخت یارانه و نظارت

الف ـ تخصیص یارانه
تخصیص یارانه بر اساس نوع خدمات دریافتی مراجعین به شکل زیر خواهد بود: 
۱. خدمات مشاوره‌ای و یا روان درمانی فردی، خانواده یا زوج حداکثر بین ۵۰ تا ۷۰ % تعرفه
۲. خدمات مشاوره‌ای و یا روان درمانی گروهی، یا آموزشهای گروهی حداکثر بین ۵۰ تا ۷۰ % تعرفه
۳. اجرا و تفسیر آزمون حداکثر بین ۵۰ تا ۷۰ % تعرفه

ب ـ پرداخت یارانه و نظارت بر آن
۱. در هر استان یک کارشناس ناظر و در هر شهرستان نیز یک کارشناس ناظر برای نظارت بر فرایند توزیع یارانه نظارت می‌کند.
تبصره: کارشناس ناظر استان می‌تواند همان کارشناس ناظر مراکز خصوصی باشد و لازم است کارشناس ناظر استان به دفتر مشاوره و خدمات روان‌شناختی معرفی گردد.
۲. در پایان هر ماه مرکز مشاوره غیردولتی، جدول شماره ۱ و نسخه اول یاری برگ (نسخه ویژه مرکز مشاوره) را به اداره بهزیستی شهرستان تحویل می دهد و رسید دریافت می‌کند.
۳. کارشناس ناظر شهرستان پس از تطبیق جدول ارائه شده و نسخه اول یاری برگ با نسخه سوم یاری برگ (نسخه ویژه بهزیستی) آنها را تأیید می‌کند.
۴. کارشناس ناظر شهرستان در پایان هر ماه باید فهرست جداول تأیید شده مراکز را پس از تأیید ریاست شهرستان به کارشناس ناظر استانی ارائه دهد.
۵. کارشناس ناظر استانی پس از نظارت و بررسی و تطبیق جداول ولو به طور تصادفی، آنها را تأیید می‌کند. در نهایت پس از تأیید معاونت پیشگیری استان و سپس تأیید معاونت پشتیبانی سازمان مبلغ توسط مسئول امور مالی استان محاسبه و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده به حساب مرکز مشاوره مورد‌نظر واریز می‌شود.
۶. معاونت پیشگیری استان در پایان هر فصل جدول شماره ۲ را تکمیل و به دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ارائه می‌دهد. این جدول به منظور اطلاع‌رسانی به دفتر از نحوه هزینه کرد بودجه‌های تخصیص یافته و تصمیم برای توزیع مابقی بودجه در ماههای بعد خواهد بود.
۷. کارشناسان ناظر موظفند تخلفات را در اسرع وقت جهت اخذ تصمیمات مقتضی به معاونت پیشگیری استان اعلام نمایند.

 

جدول شماره ۱: اطلاعات افراد بهره‌مند از یارانه در مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان ………..

شهرستان: ……………………………………………………… مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی ……………………………………………. ماه ………………………………………………………

ردیف نام و نام‌خانوادگی مراجع شماره یاری برگ مبلغ یارانه تاریخ مراجعه نوع خدمات دریافتی آدرس و شماره تلفن ملاحظات

آدرس مرکز:…………………………………………………………….. نام و نام خانوادگی تایید‌کننده (مسئول فنی مرکز): :……………………………………………………………..
تلفن مرکز: :…………………………………………………………….. امضاء:
شماره حساب مرکز: :…………………………………………….

جدول شماره ۲: «اطلاعات استان درخصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص یافته جهت یارانه»

استان : …………………………………………………. شهرستان: ……………………………………………………… سه ماهه: ……………………………………………………

ردیف نام مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تعداد کل مراجعین مرکز تعداد مراجعین دریافت‌کننده یارانه کل مبلغ یارانه تخصیص داده شده آدرس و تلفن مرکز ملاحظات

نام و نام‌خانوادگی تایید‌کننده(معاون پیشگیری استان): :……………………………………………………………..
امضاء:
ط.دستورالعمل پرداخت یارانه به مراجعین

بسمه‌تعالی

سازمان بهزیستی کشور
معاونت امور فرهنگی و پیشگیری
«یاری برگ»

مشخصات مراجع:

نام و نام‌خانوادگی مراجع: نام پدر: شماره شناسنامه:

ارجاع دهنده:
اداره یا واحد بهزیستی  مرکز مشاوره خصوصی  مجتمع بهزیستی 

سایر (ذکر شود):………………………………………….

نوع خدمات درخواستی:
خدمات مشاوره فردی، خانواده، یا زوج  خدمات مشاوره گروهی یا آموزشهای گروهی  اجرا و تفسیر آزمون 

مبلغ یارانه: به حروف ………………………………………. به عدد …………………………………………..

قابل توجه مراجعین محترم:
– مراجع گرامی، به همراه یاری برگ فهرست و نشانی تمامی مراکز درمانی تحت پوشش بهزیستی را دریافت نموده و به دلخواه به یکی از آنان مراجعه کنید.
– این برگ تنها جهت ارائه به مراکز درمان تحت پوشش بهزیستی جهت استفاده از یارانه طراحی شده و ارزش دیگری ندارد.
– مسئول یارانه سازمان در بهزیستی شهرستان یا استان می‌باید تنها فهرست و نشانی مراکز را ارائه کند و حق هیچگونه جهت‌دهی و تعیین مرکز را برای بیمار ندارد.

قابل توجه مسئول محترم مرکز انتخاب شده:
– مبلغ مندرج در یاری برگ می باید از هزینه خدمات کسر شده، و یاری برگ در پرونده بیمار نگهداری و شماره و تاریخ و نام و نام‌خانوادگی و شماره پرونده در دفتر یاری برگ مرکز ثبت، تا پس از ارائه آن به اداره بهزیستی، مبلغ یارانه به مرکز پرداخت شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان
امضاء

 

 منبع: اداره کل بهزیستی استان فارس


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10984

  تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۴۱