چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:ایران زیبای ما، تاریخچه، ترور اسپهبد سلیمانی، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

آغاز سدۀ اوج گیری فر ایران و نوروز فرخنده را جشن می‌گیریم

آغاز سدۀ اوج گیری فر ایران و نوروز فرخنده را جشن می گیریم

فرۀ جاودان سردار جان بخش میهن را گرامی می داریم

 

سخن ِراست ِپیروز ِدرمان بخش را می ستاییم

سخن ِدرمان بخش ِپیروز ِراست را می ستاییم

 

 

اَشتات یشت

 

خشنودی ِفـَر ِایرانی ِمزدا آفریده را.

 

٭

 

۱

اَهوره مزدا به سِپیتمان زرتـُشت گفت :

من فر ِایرانی را بیافریدم که از ستور برخوردار، خوب رمه، توانگر و فره مند است؛ خِرد ِنیک آفریده و دارایی خوب فراهم آمده بخشد؛ آز را درهم شکند و دشمن را فرو کوبد.

 

۲

فر ِایرانی، اهریمن ِپر گزند را شکست دهد؛ خشم خونین درفش را شکست دهد؛ بوشاسپ ِخواب آلوده را شکست دهد، یخ [بندان ِ] درهم فسرده را شکست دهد؛ اَپوش دیو را شکست دهد، سرزمین های اَنیران را شکست دهد.

 

۳

من اَشَی ِنیک ِبزرگوار را بیافریدم که به سرای ِزیبای ِخسروانه درآید.

 

۴

اَشی ِبخشنده ی خوشی ِبسیار، یاور آن مردی شود که اَشَه را خشنود کند.

اشی به سرای ِزیبای ِخسروانه درآید و همه ی رمه، همه ی پیروزی، همه ی خرد و همه ی فر را ارزانی دارد.

اگر اشی نیک ِبزرگوار در سرای ِزیبای ِخسروانه پای فرو نهد …

 

۵

… هزار اسب و هزار رمه آورد.

فرزندان کار آزموده آورد.

ستاره ی تشتر به جنبش درآید.

[و] سراسر ِباد زبردست و سراسر ِفر ِایرانی.

 

۶

آنان ستیغ ِهمه ی کوه ها را بهره دهند؛ ژرفای ِهمه ی [ دره های ] رودها و همه ی گیاهان نودمیده ی زیبای ِسبزرنگ را توان ِ رویش و بالش بخشند؛ یخ [بندان ِ] درهم فسرده و اَپوش دیو را نابود کنند.

 

۷

درود به ستاره ی تِشتَر ِرایومَند ِفـَرِه مند.

درود به باد زَبَردست ِمزدا آفریده.

درود به فـَر ِایرانی.

«یَثــَه اَهو وَیریو …»

«اَشِم وُهو …»

 

۸

[نماز ِ] «اَهونَ َوَیریَه …» را می ستاییم.

اَردیبهشت، زیباترین امشاسپَند را می ستاییم.

سخن ِراست ِپیروز ِدرمان بخش را می ستاییم.

سخن ِدرمان بخش ِپیروز ِراست را می ستاییم.

مَنثـَره ی وَرجاوَند و دین ِمزداپرستی ِخواستار ِهَوم را می ستاییم.

«یَنگهــِه هاتــَم …»

 

۹

«یَثــَه اَهو وَیریو …»

فَر ِایرانی ِمزدا آفریده را درود می فرستم.

«اَشِم وُهو …»

«اَهمایی رَئِشچَه …»

 

 

هنگامی که خاک پاک آراتا (تمدن جیرفت) مارشال رومل خاورمیانه را می سازد تو بدان که گاه گودرز و گیو فرا رسیده.

 

نوروزتان پیروز

 

 

منبع اشتات یشتآریا بوم


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=54739

  تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ساعت: 20:43