دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

این اشک دیده ی من و خون دل شماست

دوشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۶

ا. روشن:
لِولِ وزیر بهداشت در رابطه با مسائل اقتصادی
https://freudianassociation.org/?p=38066

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست
آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت
این اشک دیده من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست
آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است
آن پادشا که مال رعیت خورد گداست
بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست
پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست

پروین اعتصامی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38677

  تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۳۲