شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

مبانی فقهی حق افشای اثر

نویسندگان: سیدحسن شبیري زنجانی - میثم نعمتی

 

 

چکیده

 

 

حقوق اخلاقی ناشی از خلق اثر فکری، از منافع غیرمادی (معنوی) پدیدآورنده اش حمایت می کند. با وجود بررسی اندک جنبه های مادی حقوق پدیدآورندگان آثار فکری در فقه امامیه، تاکنون ابعاد اخلاقی این حقوق مورد توجه عمیق فقه پژوهان قرار نگرفته است. موضوع اصلی این پژوهش بررسی مبانی فقهی «حق افشای اثر» به عنوان یکی از مشهورترین مصادیق حقوق اخلاقی است. در مقدمه این مقاله نخست با نگاهی گذرا به مفهوم و تاریخچه پیدایش حقوق اخلاقی و حق افشای اثر، جایگاه این حقوق در نظام حقوق رومی ژرمنی و نظام حقوق عرفی ترسیم شده است. سپس در جهت تبیین مشروعیت فقهی حق افشای اثر، براساس شیوه توصیفی- تحلیلی، استدلال هایی فقهی ارائه شده است. آیات دالّ بر عدل و انصاف، روایت «المجالس بالأمانه»، دلیل عقلی لزومِ آزادی پدیدآورنده در افشای اثر، ادله اختیارات ولی فقیه و قواعد فقهی مانند قاعده حفظ نظام از جمله این استدلال هاست که به همراه نقدهای صغروی و کبروی همچون اخص بودن دلیل از مدعا و پاسخ های نقضی، دلایل منتخب مانند آیات و روایات دال بر حرمت افشای سر تقریب و گستره آن مورد تحلیل واقع شده است.

 

سیدحسن شبیری زنجانی -استادیار و مدیر گروه مالکیت فکری دانشگاه قم / نویسنده مسؤول

میثم نعمتی – دانشجوی دکتری حقوق عمومی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

 

حقوق اسلامی / سال دهم / شماره ۳۷ / تابستان ۱


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=3282

  تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ساعت: ۱۰:۰۸