شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

کاسبان روان «سند لکان» را هم بنام زدند

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم م. ع. در مورد کاسبان روان
عصمت قصه ما در مصاحبه اش که در سایت انجمن تحت عنوان « هدف: مدفون کردن نام انجمن فرویدی (و البته ادامه لاف در غریبی)» منتشر شده، می گوید:

La psychanalyse n’est incontestablement pas assez développée en Iran. Pour l’instant, elle n’est pas structurée comme en France. Il faut encore renforcer les institutions. Les pratiques exercées dans le pays sont assez fragmentées : à chaque psy sa pratique ! Le groupe lacanien est très bien organisé en Iran ; c’est celui qui est le mieux organisé : ils ont des ateliers et des programmes précis. [5]Google translate

Psychoanalysis is decidedly not sufficiently developed in Iran. For now, it is not structured as in France. It should also strengthen institutions. The practices carried out in the country are quite fragmented: each psy practice! Lacanian group is very well organized in Iran; it is one that is better organized: they workshops and specific programs. [5]

و این منبع شماره ۵ میدانید کجاست؟

[۵] Pour plus d’informations : http://www.psychoanalysis.ir

بله تعجب نکنید سایت انستیتو روانکاوی تهران!!! که تابحال نمی دانستیم لکانی!!! است و حالا به برکت عصمت جان فهمیدیم.
از عصمت عزیز می پرسم:
فقط «یکی» از «روانکاوان لکانی» را که در انستیتو روانکاوی تهران است برای ما نام ببر.
وقتی دکتر کدیور به نقل از فروید برایمان می گویند: « افراد بشر اول ندیده می گیرند، در مورد خودشان، در مورد زندگیشان و در مورد هر چیزی که هست آنچه که دوست ندارند، آنچه که لازم ندارند، آنچه که زیادی است اول ندیده می گیرند، حالا وقتی که نتوانستند دیگر ندیده اش بگیرند حالا باید تحریفش کنند، حالا باید درست همان چیزی که فروید درباره perception می گوید، ما perception مان اول نمی بیند؛ اول آنچه که دوست نداریم اصلا نمی بینیم، بعد که حالا دیگر آنقدر روشن بود که چشم را کور کرد، بعد یک چیز دیگر به جایش می بینیم.» البته فکر می کنم در مورد تو مساله «عمد» در حذف میترا کدیور و انجمن فرویدی و روانکاوی لکانی است. تو دکتر کدیور را که بیش از ۲۰ سال است در ایران است نمی بینی، کلاسهای عرصه فرویدی مکتب لکان را که از سال ۸۰ برگزار می شد نمی بینی، پنجشنبه های فرویدی را که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ برگزار شد نمی بینی، انجمن ارتباط با جامعه جهانی روانکاوی را که در سال ۱۳۸۵ مجوز گرفت نمی بینی، انجمن فرویدی را که از سال ۸۷ فعالیت دارد نمی بینی، کلاسهای آشنایی با فروید و لکان را نمی بینی، مرکز روانکاوی افریقا را نمی بینی… پس چشمهایت به درد چه چیز می خورند ؟! واقعاً که «چشمهایی دارند برای ندیدن» (کتاب خانم دکتر) خود تو نبودی که در سال ۲۰۱۳ بدو بدو دویدی دکتر کدیور را در بیمارستان ایران ببینی؟ بعد، از روانکاوی لکانی که حرف می زنی آدرس انستیتو روانکاوی تهران را میدهی؟!!! خود آنها این ادعا را ندارند بعد تو داری؟ خود این انستیتو در سایتش نوشته: « دوره‌های آموزشی اصلی انستیتو از استانداردهای آموزشی، اخلاقی و حرفه‌ای انجمن بین‌المللی روانکاوی ۳(IPA) حمایت و پیروی می‌کنند.» (درباره ما در همان سایت شماره ۵ که عصمت منبع داده) بعد تو آنها را لکانی کردی؟ نمی دانستم تو یکی به تنهایی جای کل AMP هستی!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7253

  تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۳، ساعت: ۲۰:۳۲