سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

actualité en Méditerranée-Alpes-Provence : ACF CPCT et Séminaire de l’ECF

 

 

 

LA PSYCHANALYSE EN MÉDITERRANÉE ALPES PROVENCE
***
CPCT MARSEILLE, « FAMILLES EN CRISE » LE 21 NOVEMBRE

1

 

***
ACF MAP TOULON, CONFÉRENCE DE J. DHÉRET LE 22 NOMBRE
2

 

 

***
SÉMINAIRE DE L’ECF, SÉANCE 6 LE 10 DÉCEMBRE
3


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=5970

  تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۱۲:۵۶