سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

NLS Congrès : “Moments de crise”… à Paris, aux Journées 44

 

 

4
 

– CRISIS BREAKING NEWS –

  Paris aura ses moments de crise ! 
   
Lors des Journées de l’ECF, ​Être mère,
un stand sera ouvert lors des entrées, des sorties et des pauses,
pour le prochain congrès de la NLS, à Genève,
Moments de crise
Renseignements en tout genre,
distribution d’affiches,
de folders, etc.
5

 

 

Vers le congrès de la NLS
Moments de crise
Genève,  ۹ et 10 mai 2015
New Lacanian School
| Le site de la NLS www.amp-nls.org |  
| Agenda en ligne – Cliquez ici

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=5975

  تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۱۳:۰۴