چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

! Question d’École : s’inscrire c’est maintenant

 

 

 

S’INSCRIRE EN UN CLIC
(affiche et bulletin d’inscription en pièces jointes)

1

 

2

3

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7545

  تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۳، ساعت: ۱۲:۴۱